Programowanie: Jak stwierdzić obecność SpartaDOS X oraz jego konfigurację pamięci

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 06:42, 29 wrz 2006
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(dodałem kategorię, Sikor mogłeś zrobić to samo zamiast pisać SDU i jeszcze dodatkowo uzewnętrzniać się w komentarzach :P)
← Previous diff
Wersja z dnia 14:22, 29 wrz 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)
(niekoderow uprasza sie o nieingerowanie w kod i komentarze. dziekuje.)
Next diff →
Linia 32: Linia 32:
bcs _nxt bcs _nxt
dec p0+1 dec p0+1
-_nxt dec p0+1 ; dirty hack, MSB of $150 is always 1 +_nxt dec p0+1 ; dirty hack, MSB of $150 is always 1,so we do a dec instead of sub
- ; so we do a dec instead of sub+
; ok, hopefully we have established the address. ; ok, hopefully we have established the address.
Linia 41: Linia 40:
lda (p0),y lda (p0),y
rts rts
-no_sparta lda #$ff +no_sparta lda #$ff
rts rts

Wersja z dnia 14:22, 29 wrz 2006

; sparta_detect.asm
; (c) idea by KMK, code: mikey
;
; $Id: sparta_detect.asm,v 1.2 2006/09/27 22:59:27 mikey Exp $
; 

p0         equ $f0
          
sparta_detect  equ *

; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX

        lda $700
        cmp #$53     ; 'S'
        bne no_sparta
        bit $701
        bvc no_sparta

; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150 


        lda $a
        sta p0
        lda $b
        sta p0+1

        sec
        lda p0
        sbc <$150
        sta p0
        bcs _nxt  
        dec p0+1
_nxt     dec p0+1        ; dirty hack, MSB of $150 is always 1,so we do a dec instead of sub

; ok, hopefully we have established the address. 
; now peek at it. return the value. 

        ldy #0
        lda (p0),y
        rts
no_sparta lda #$ff 
        rts

; if A=$FF -> No SDX :(
; if A=$FE -> SDX is in OSROM mode
; if A=$00 -> SDX doesn't use any XMS banks
; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number 

Personal tools