Programowanie: Jak stwierdzić obecność SpartaDOS X oraz jego konfigurację pamięci

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 07:36, 1 paź 2006
Miker (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 12:47, 1 paź 2006
Mikey (Dyskusja | wkład)
(polskie znaczki up your ass)
Next diff →
Linia 1: Linia 1:
-{{SDP}} 
- 
Należy wywołać poniższą procedurę. Należy wywołać poniższą procedurę.
Wynik w akumulatorze, znaczenie poszczególnych wartości podane w komentarzach na końcu. Wynik w akumulatorze, znaczenie poszczególnych wartości podane w komentarzach na końcu.

Wersja z dnia 12:47, 1 paź 2006

Należy wywołać poniższą procedurę. Wynik w akumulatorze, znaczenie poszczególnych wartości podane w komentarzach na końcu.

; sparta_detect.asm
; (c) idea by KMK, code: mikey
;
; $Id: sparta_detect.asm,v 1.2 2006/09/27 22:59:27 mikey Exp $
; 

p0       equ $f0
          
sparta_detect  equ *

; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX

        lda $700
        cmp #$53     ; 'S'
        bne no_sparta
        bit $701
        bvc no_sparta

; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150 


        lda $a
        sec
        sbc <$150
        sta p0
        lda $b
        sbc >$150
        sta p0+1

; ok, hopefully we have established the address. 
; now peek at it. return the value. 

        ldy #0
        lda (p0),y
        rts
no_sparta    lda #$ff 
        rts

; if A=$FF -> No SDX :(
; if A=$FE -> SDX is in OSROM mode
; if A=$00 -> SDX doesn't use any XMS banks
; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number 
Personal tools