Programowanie: Jak stwierdzić obecność SpartaDOS X oraz jego konfigurację pamięci

From Atariki

Jump to: navigation, search

Należy wywołać poniższą procedurę. Wynik w akumulatorze, znaczenie poszczególnych wartości podane w komentarzach na końcu.

; sparta_detect.asm
; (c) idea by KMK, code: mikey
;
; $Id: sparta_detect.asm,v 1.2 2006/09/27 22:59:27 mikey Exp $
; 

p0   = $f0
fsymbol = $07EB
          
sparta_detect

; if peek($700) = 'S' and bit($701) sets V then we're SDX

        lda $0700
        cmp #$53     ; 'S'
        bne no_sparta
        lda $0701
        cmp #$40
        bcc no_sparta
        cmp #$44
        bcc _oldsdx

; we're running 4.4 - the old method is INVALID as of 4.42

        lda #<sym_t
        ldx #>sym_t
        jsr fsymbol
        sta p0
        stx p0+1
        ldy #$06
        bne _fv

; we're running SDX, find (DOSVEC)-$150 

_oldsdx     lda $a
        sec
        sbc #<$150
        sta p0
        lda $b
        sbc #>$150
        sta p0+1

; ok, hopefully we have established the address. 
; now peek at it. return the value. 

        ldy #0
_fv       lda (p0),y
        rts
no_sparta    lda #$ff 
        rts

sym_t      .byte "T_   "

; if A=$FF -> No SDX :(
; if A=$FE -> SDX is in OSROM mode
; if A=$00 -> SDX doesn't use any XMS banks
; if A=anything else -> BANKED mode, and A is the bank number 

Zobacz też

Personal tools