Programowanie: Przesuw poziomy z regulowaną prędkością

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search

Aktualna wersja

Poniższy kod źródłowy jest przykładem realizacji najpopularniejszego niegdyś "efektu" w programach demonstracyjnych, mianowicie poziomego przesuwu tekstu, zwanego popularnie scrollem.

Program wzbogacony jest o możliwość sterowania prędkością przepływu tekstu na ekranie, w zakresie 0 (najszybszy przesuw - pętla opóźniająca czeka jedną ramkę) do 7 (siedem ramek). Kod został przygotowany w makroasemblerze MADS.

          opt h+
          
          org $80
          
scroll_pos     .ds 1        ; wartość przesuwu delikatnego
scroll_speed    .ds 1        ; prędkość przesuwu
scroll_ptr     .ds 2        ; wskaźnik do tekstu
scroll_buf     .ds 2        ; wskaźnik do bufora na ekranie

          org $2000
          
start        lda #$0e
          sta COLOR1
          lda #$00
          sta COLOR2
          
          lda #00
          sta scroll_speed
          
          lda <display_list
          sta SDLSTL
          lda >display_list
          sta SDLSTH
          
          lda <scroll_text
          sta scroll_ptr
          lda >scroll_text
          sta scroll_ptr+1
          
          lda <scroll_screen
          sta scroll_buf
          lda >scroll_screen
          sta scroll_buf+1
          
          ldy #47
@          lda (scroll_ptr),y
          sta (scroll_buf),y
          dey
          bne @-
          
          lda #04
          sta HSCROL
          sta scroll_pos
          
loop        dec scroll_pos
          lda scroll_pos
          sta HSCROL
          jsr wait
          bne loop
          
          lda #04
          sta scroll_pos

          ldy #47
@          lda (scroll_ptr),y
          bpl @+
          and #$07
          sta scroll_speed
          lda #" "
@          sta (scroll_buf),y
          dey
          bne @-1
          
          clc
          inc scroll_ptr
          bne @+
          inc scroll_ptr+1
          
@          lda (scroll_ptr),y
          cmp #$ef
          bne loop
          
          jmp (DOSVEC)
                   
wait        pha
          ldx scroll_speed
@          lda RTCLOK+2
          cmp RTCLOK+2
          beq *-2
          dex
          bpl @-
          pla
          rts
          
          .align $0400
          
display_list    .he 70 70 70
          .he 52 
          .wo scroll_screen
          .he 41
          .wo display_list
          
scroll_screen  :48 .he 00

           ; prędkość regulowana w zakresie f0..f7
           ; f0 - najszybszy przesuw, f7 - najwolniejszy
           ; wskaźnik prędkości jest zamieniany na spację

scroll_text   :48 .he 00
          .sb 'Stand up, damned of the Earth'
          .he f1
          .sb 'Stand up, prisoners of starvation'
          .he f4
          .sb 'Reason thunders in its volcano'
          .he f1
          .sb 'This is the eruption of the end.'
          .he f6
          .sb 'Of the past let us make a clean slate'
          .he f0
          .sb 'Enslaved masses, stand up, stand up. '
          .sb 'The world is about to change its foundation '
          .sb 'We are nothing, let us be all. '
          .sb 'This is the final struggle '
          .sb 'Let us group together, and tomorrow '
          .sb 'The Internationale '
          .sb 'Will be the human race. '

          .he ef
          
          run start
Personal tools