Kody błędów Atari BASIC

From Atariki

Jump to: navigation, search
KodNazwaOpis
2INSUFFICIENT MEMORYPodczas wykonywania się programu w BASIC-u zabrakło pamięci.
3BAD VALUEWartość jest spoza zakresu dozwolonego dla danej instrukcji lub funkcji.
4TOO MANY VARIABLESLiczba zmiennych przekroczyła 128.
5STRING LENGTH ERRORPróba dostępu do elementu znajdującego się poza końcem łańcucha tekstowego.
6OUT OF DATAW liniach DATA jest zbyt mało danych dla instrukcji READ.
7BAD LINE NUMBERNumer wiersza programu jest spoza dozwolonego zakresu (od 0 do 32767).
8TYPE MISMATCHPodczas wykonywania instrukcji INPUT lub READ napotkano wartość tekstową w miejscu, gdzie oczekiwana była wartość numeryczna.
9DIMENSION ERRORBłąd deklaracji zmiennej indeksowanej: próba użycia zmiennej niezadeklarowanej, lub powtórna deklaracja zmiennej już deklarowanej, lub przekroczenie dopuszczalnej wartości indeksu.
10EXPRESSION TOO COMPLEXPrzepełnienie stosu operatorów BASIC-a z powodu wpisania zbyt złożonego wyrażenia.
11ARITHMETIC OVERFLOWWynik operacji artymetycznej przekracza dopuszczalny zakres (na ogół: dzielenie przez zero).
12LINE NOT FOUNDW instrukcji GOTO lub GOSUB podano numer wiersza, którego nie ma w programie.
13NO MATCHING FORNapotkano instrukcję NEXT, która nie ma odpowiednika w postaci instrukcji FOR.
14LINE TOO LONGWiersz programu zawiera zbyt wiele instrukcji i operatorów, i nie mieści się w buforze tokenizacji BASIC-a.
15DELETED STATEMENTPo zakończeniu podprogramu interpreter nie może znaleźć wiersza, z którego ten podprogram wywołano.
16NO MATCHING GOSUBNapotkano instrukcję RETURN, dla której nie ma odpowiednika w postaci GOSUB.
17SYNTAX ERRORProgram zawiera wiersz, który został przez procedury kontroli składni oznaczony jako błędny (zawiera token ERROR).
18INVALID CHARACTERPierwszy znak argumentu funkcji VAL nie jest cyfrą.
19PROGRAM TOO LONGWskazany program nie może zostać załadowany instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zmieściłby się w pamięci.
20INVALID CHANNEL NUMBERNumer kanału I/O (IOCB) nie mieści się w dozwolonym zakresie (1-7).
21BAD FILE FORMATPlik nie może zostać załadowany do pamięci instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zawiera stokenizowanego programu w BASIC-u.
Personal tools