Kody błędów Turbo BASIC-a XL

From Atariki

Jump to: navigation, search
KodNazwaOpis
2INSUFFICIENT MEMORYPodczas wykonywania się programu w BASIC-u zabrakło pamięci.
3BAD VALUEWartość jest spoza zakresu dozwolonego dla danej instrukcji lub funkcji.
4TOO MANY VARIABLESLiczba zmiennych, etykiet i procedur przekroczyła 256.
5STRING LENGTH ERRORPróba dostępu do elementu znajdującego się poza końcem łańcucha tekstowego.
6OUT OF DATAW liniach DATA jest zbyt mało danych dla instrukcji READ.
7BAD LINE NUMBERNumer wiersza programu jest spoza dozwolonego zakresu (od 0 do 32767).
8TYPE MISMATCHPodczas wykonywania instrukcji INPUT lub READ napotkano wartość tekstową w miejscu, gdzie oczekiwana była wartość numeryczna.
9DIMENSION ERRORBłąd deklaracji zmiennej indeksowanej: próba użycia zmiennej niezadeklarowanej lub powtórna deklaracja zmiennej już deklarowanej lub przekroczenie dopuszczalnej wartości indeksu.
10EXPRESSION TOO COMPLEXPrzepełnienie stosu operatorów BASIC-a z powodu wpisania zbyt złożonego wyrażenia.
11ARITHMETIC OVERFLOWWynik operacji artymetycznej przekracza dopuszczalny zakres (na ogół: dzielenie przez zero).
12LINE NOT FOUNDW instrukcji GOTO lub GOSUB podano numer wiersza, którego nie ma w programie.
13NO MATCHING FORNapotkano instrukcję NEXT, która nie ma odpowiednika w postaci instrukcji FOR.
14LINE TOO LONGWiersz programu zawiera zbyt wiele instrukcji i operatorów, i nie mieści się w buforze tokenizacji BASIC-a.
15DELETED STATEMENTPo zakończeniu podprogramu interpreter nie może znaleźć wiersza, z którego ten podprogram wywołano.
16NO MATCHING GOSUBNapotkano instrukcję RETURN, dla której nie ma odpowiednika w postaci GOSUB.
17SYNTAX ERRORProgram zawiera wiersz, który został przez procedury konstroli składni oznaczony jako błędny (zawiera token ERROR).
18INVALID CHARACTERPierwszy znak argumentu funkcji VAL lub DEC nie jest cyfrą, albo argument instrukcji TIME$= nie spełnia niezbędnych wymagań.
19PROGRAM TOO LONGWskazany program nie może zostać załadowany instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zmieściłby się w pamięci.
20INVALID CHANNEL NUMBERNumer kanału I/O (IOCB) nie mieści się w dozwolonym zakresie (1-7).
21BAD FILE FORMATPlik nie może zostać załadowany do pamięci instrukcją LOAD lub CLOAD, gdyż nie zawiera stokenizowanego programu w BASIC-u.
22INVALID NESTINGBrak instrukcji WEND, ENDIF lub NEXT (to tylko po *F+) zamykającej strukturę otwartą przez WHILE, IF lub FOR.
23NO MATCHING WHILENapotkano instrukcję WEND, dla której nie ma odpowiedniego WHILE.
24NO MATCHING REPEATNapotkano instrukcję UNTIL, dla której nie ma odpowiedniego REPEAT.
25NO MATCHING DONapotkano instrukcję LOOP, dla której nie ma odpowiedniego DO.
26BAD EXITInstrukcja EXIT została użyta poza pętlą.
27PROC EXECUTEDNapotkano instrukcję PROC bez wywołania przez EXEC.
28NO MATCHING EXECNapotkano instrukcję ENDPROC, dla której nie było odpowiedniego EXEC.
29NO SUCH PROCEDUREW programie nie ma procedury o nazwie podanej w instrukcji EXEC.
30NO SUCH LABELW programie nie ma etykiety o nazwie podanej w instrukcji GO#, EXIT, TRAP lub RESTORE.
Personal tools