Programowanie: Jak wyszukać pierwszy wolny IOCB

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura wyszukuje pierwszy wolny kanał IOCB:

lookup ldx #$00
    ldy #$01
loop  lda icchid,x
    cmp #$ff
    beq found
    txa
    clc
    adc #$10
    tax
    bpl loop
    ldy #-95    ;kod błędu "TOO MANY CHANNELS OPEN"
found  rts

W momencie opuszczenia procedury ze skasowanym znacznikiem N (czyli z wynikiem dodatnim), rejestr X zawiera pomnożony przez 16 numer kanału IOCB gotowego do użycia.

Personal tools