Programowanie: Odczyt sygnatury rozkazu BRK lub COP na 65C816

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura obsługi przerwania BRK lub COP odczytuje tzw. sygnaturę rozkazu - czyli drugi bajt kodu operacyjnego, stanowiący parametr rozkazu. Rozwiązanie dla trybu natywnego 65C816 zaproponował Andy Werner.

   rep #$10   ;X/Y 16-bit
   sep #$20   ;A 8-bit
   .iw
   .ab
   phb      ;zachowaj bieżący DBR
   lda 5,s    ;pobierz najstarszy bajt 24-bitowego PC ze stosu
   dec      ;zmniejsz o 1
   pha      ;odłóż na stos
   plb      ;pobierz tę wartość do DBR
   ldy #$ffff  ;adresowanie z przekroczeniem granicy segmentu 64k
   lda (3,s),y  ;pobierz sygnaturę do akumulatora
   plb      ;przywróć DBR
   ...      ;tu dalsza część kodu
Personal tools