SAP (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Wstęp

Plik SAP składa się z dwóch części. Pierwsza (tekst) opisuje typ playera/muzyki oraz zawiera informacje o autorze (lub autorach). Druga - zawiera samą procedurę odtwarzającą oraz dane muzyki - w zwykłym (znanym z Atari) pliku binarnym.

Część pierwsza - informacja tekstowa

Dla identyfikacji formatu plik zawsze rozpoczyna się ciągiem "SAP", po czym następują informacje o osobie, lub osobach, odpowiedzialnych za dany utwór. Wprawdzie nie ma z góry ustalonej ich kolejności, jednak zwyczajowo utarło się podawać je tak jak poniżej. Każda linia powinna kończyć się kodami 0D i 0A (EOL).

Wyświetlane informacje:

 • AUTHOR "" - Imię i nazwisko kompozytora. Dla potrzeb ASMA powinno się podać prawdziwe personalia oraz nick (ksywę scenową) w nawiasach. Nie podaje się grupy. Jeżeli utwór został skomponowany przez więcej niż innego autora, stosuje się znak "&".

Przykłady:

 AUTHOR "Dariusz Duma (Dhor)"
 AUTHOR "Lukasz Sychowicz (X-Ray) & Piotr Swierszcz (Samurai)"
 • NAME "" - Tytuł utworu. W zasadzie bez ograniczeń, stosować można wszystkie znaki prócz cudzysłowów. Zamiast nich można użyć apostrofów.

Przykład:

 NAME "Jocky Wilson's Darts Challenge"
 • DATE "" - Rok "copyrightu" lub rok powstania. Jeżeli dokładna data jest znana, może być przedstawiona w formacie DD/MM/RRRR

Przykłady:

 DATE "1986"
 DATE "1993-1994"
 DATE "28/08/1997"
 DATE "12/2001" 

W dalszej kolejności następują informacje dla playera:

 • TYPE - typ playera (patrz niżej)
 • PLAYER - adres playera, który będzie wywoływany w odstępach 1/50-sekundowych (lub takich jak zdefiniowano przez FASTPLAY)
 • MUSIC - adres danych muzyki (dla "TYPE C" - typ playera "C")
 • INIT - adres części playera odpowiedzialnej za jego zainicjowanie (wszystkie typy oprócz "C")
 • SONGS - ilość utworów. Jeśli pominiemy ten parametr, domyślną wartością jest 1
 • DEFSONG - pierwszy utwór, który będzie odgrywany bezpośrednio po wgraniu .sap-a (np. główny temat z gry). Wartość ta jest liczona od zera (jeżeli w pliku jest 5 utworów a ostatni jest domyślny, bedzie wpisane DEFSONG 4). Wartością domyślną jest 0, jeśli "DEFSONG" został pominięty
 • FASTPLAY - ilość linii, co którą jest wywoływana procedura odgrywająca (312 domyślnie, czyli jeden ekran - 1/50 sekundy). Na przykład dla podwójnej szybkości utworu ("2 razy na ramkę") wpisz tutaj wartość 156 (312/2). Większość utworów gra z pojedynczą szybkością ("raz na ramkę"), nie jest więc konieczne ustawianie tego parametru. Inne często spotykane wartości: 104 ("3 razy na ramkę"), 78 ("4 razy na ramkę")
 • STEREO - utwór używa drugiego POKEYa (stereo lub/i 8 kanałów)

Komendy PLAYER, MUSIC, INIT zawierają adresy w formacie hexadecymalnym. Przyjmowane są zarówno wielkie, jak i małe litery.

 PLAYER A000
 MUSIC 1234
 INIT f42e

Komendy SONGS, DEFSONG zawierają liczby w formacie dziesiętnym:

 SONGS 10
 DEFSONG 9

Komenda TYPE zawiera pojedynczy znak, który określa typ playera. Obsługiwane są następujące typy:

 • TYPE C - player do modułów w formacieCMC (Chaos Music Composer). W tym przypadku muszą pojawić się także komendy: PLAYER, MUSIC. Można również zdefiniować SONGS i DEFSONG.

Player zostanie zainicjowany następująco:

    lda #$70
    ldx #<MUSIC
    ldy #>MUSIC
    jsr PLAYER+3
    lda #$00
    ldx #DEFSONG
    jsr PLAYER+3

Natomiast co 1/50 sekundy wywołane zostanie:

    jsr PLAYER+6

W tym przypadku nie ma potrzeby dodawania playera z CMC, ponieważ jest on zawarty w pliku SAP.

 • TYPE B - dowolny player. W tym przypadku także powinny pojawić się komendy PLAYER, INIT. Dodatkowo mozna zdefiniować SONGS i DEFSONG.

Wywołanie playera odbędzie się w sposób następujący:

    lda #DEFSONG
    jsr INIT

Natomiast co 1/50 sekundy wywołane zostanie:

    jsr PLAYER
 • TYPE S - SoftSynth. W założeniach tymczasowy rodzaj playera (podobnie zresztą jak typ "C"). Może on być użyty tylko w przypadku specjalnego typu utworów, które zostały skomponowane za pomocą programu SoftSynth.
 • TYPE D - Digital (sample). W tym typie pliku SAP powinny być zdefiniowane komendy INIT i PLAYER. PLAYER (zupełnie jak w typie "B") ustawia adres procedury, która będzie wywoływana co 1/50 sekundy i (także jak w typie "B") będzie kończyć się rozkazem RTS. INIT tym razem działa nieco inaczej. Ustawia on adres procedury, która będzie wywoływana (z numerem utworu w rejestrze A) do zainicjowania programu, ale nie może się kończyć RTS-em. Procedura ta powinna odgrywać sample w nieskończonej pętli. W playerze SAP emulowane są dwa rejestry ANTIC-a ($D40A i $D40B). Pomagają one odgrywać sample. Rejestr $D40B zwiększa swoją zawartość co 2 linie obrazu, natomiast $D40A wstrzymuje procesor do końca aktualnie rysowanej linii. SAP emuluje Atari w systemie PAL z wyłączonym ekranem. Znaczy to, że mamy do dyspozycji 312 linii/ekran, gdzie każda zabiera 105 cykli procesora i 9 cykli na odświeżenie pamięci (co daje 114 cykli na linię).
 • TYPE M - póki co identyczny z typem "B". Zróżnicowanie to ma na celu wykorzystanie w przyszłych wersjach SAP-a.
 • TIME xx:xx - Czas trwania utworu z dokładnością do tysięcznych częsci sekundy. Aktualnie jest on rozpoznawany przez pakiet ASAP oraz wszelkie jego "odgałęzienia". W zależności od ilości subsongów jest on powtórzony odpowiednią ilość razy (kolejno dla każdego subsongu).

Planowany był również TYPE R - Rejestry. W tym typie część binarna nie ma postaci pliku binarnego. Część ta zawiera wartości, które będą bezpośrednio wpisywane do rejestrów POKEYa ($D200-$D208) w odstępach 1/50-sekundowych (lub takich jak zdefiniowano przez FASTPLAY). Próby zastosowania tego parametru podjął się Don Mahurin (oto jego strona). Wątpliwe jest jednak, by typ R zyskał wsparcie w oprogramowaniu w postaci zaproponowanej przez Dona, z uwagi na dodakowe paramery w stylu AUDCTL (niekompatybilne z żadnym z istniejących odtwarzaczy) oraz brak wsparcia dla możliwych zapętleń i subsongów. Także w przyszłości najprawdopodobniej typ ten zostanie zastąpiony przez TYPE B, tylko z odpowiednio napisaną procedurą odtwarzającą.


Przykład nagłówka:

 SAP
 AUTHOR "Jakub Husak"
 NAME "Inside"
 DATE "1990"
 SONGS 3
 DEFSONG 0
 TYPE B
 INIT 0F80
 PLAYER 247F

Część druga - dane binarne

Część ta zawiera dane playera oraz muzyki zapisane w pliku binarnym. Format ten to COM. Bloki typu Init ($02E2,$02E3) nie są obsługiwane.

Jak stworzyć plik SAP

Pierwsze co należy zrobić to wyciąć muzykę z gry lub dema i zapisać ją w pliku binarnym. Następnie należy stworzyć plik tekstowy z opisem (tak jak opisano wyżej), po czym można zbudować plik .sap poprzez połączenie tych dwóch plików. Można tego dokonać na przykład za pomocą DOSowej komendy COPY:

 copy /b music.txt+music.bin music.sap

Plik SAP jest gotowy!

Linki

Personal tools