Otwarcie ekranu w trybie graficznym (GRAPHICS)

From Atariki

Revision as of 13:31, 18 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
iccmd  =  $0342
icbufa =  $0344
icax1  =  $034a
icax2  =  $034b
jciomain = $e456
gr9   lda #9
     bne gr
gr15  lda #15
gr   ldx #$60
    sta icax2,x   ; tryb
    lda #$03     ; otworz
    sta iccmd,x
    lda #<dev    ; co?
    sta icbufa,x
    lda #>dev
    sta icbufa+1,x
    lda #%00011100  ; bez okna tekstowego, odczyt/zapis
    sta icax1,x
    jmp jciomain
dev   .by "S:" $9b
Personal tools