Programowanie: Detekcja stereo

From Atariki

Revision as of 13:59, 3 mar 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Metoda nr 1

Metoda zaproponowana w wątku Detekcja STEREO - tester przez Sebana/SLIGHT polega na założeniu, że drugi POKEY podłączony w obszarze $D210..$D21F nie ma podłączonych przerwań IRQ. Próba uaktywnienia przerwania licznika 1 drugiego POKEYa nie powinna wygenerować przerwania IRQ. Jeśli przerwanie jednak wystąpiło, można założyć że rozszerzenie nie jest obecne i adresowanie jego obszaru zainicjalizowało w rzeczywistości przerwanie IRQ licznika 1 standardowego POKEYa znajdującego się w obszarze $D200..$D20F (jest to konsekwencją uproszczonej budowy dekodera adresów).

* -----------------------------
* |second POKEY detect routine|
* | answer in A register:   |
* |$00 - absent $80 - present |
* -----------------------------
* | code & idea: Seban/SLIGHT |
* |-+* (c) 1995,96 Slight! *+-|
* -----------------------------

st sei        ; disable IRQ
  inc $d40e     ; disable NMI
  lda #$03     ; A reg=3
  sta $d21f     ; init POKEY
  sta $d210     ; set freq of channel #1 (timer #1)
  ldx #$00     ; X reg=0
  stx $d211     ; set volume of channel #1 to zero
  inx        ; X reg=1
  stx $d21e     ; enable TIMER1 IRQ
  ldx $d40b     ; wait for scan line #0
  bne *-3
  stx $d219     ; start POKEY TIMERS
w  ldx $d40b     ; check current scan line
  bmi ext      ; when >=128 and no IRQ is present second POKEY detected! EXIT!
  lda #$01     ; check POKEY TIMER1 IRQ status
  bit $d20e    
  bne w       ; when no IRQ is present... loopback!
  
           ; if IRQ is present, it means no second pokey detected!
           ; X reg have zero value
  
ext lda $10      ; restore IRQ mask
  sta $d20e
  dec $d40e     ; enable NMI
  cli        ; enable IRQ
  txa        ; X to A 
  rts        ; exit

Metoda nr 2

Zaproponowana przez KMK wykorzystuje fakt, że po wprowadzeniu układu POKEY w stan "reset" rejestr RANDOM osiąga w przeciągu kilku cykli wartość $FF i utrzymuje ją.

detect_stereo
   ldx #$00
   stx $d20f   ;halt pokey 0
   stx $d21f   ;halt pokey 1
   ldy #$03
   sty $d21f   ;release pokey 1

   sta $d40a   ;delay necessary for
   sta $d40a   ;accelerator boards

   lda #$ff
?loop and $d20a   ;see if pokey 0 is halted ($d20a = $ff)
   inx
   bne ?loop

   sty $d20f

   cmp #$ff
   bne ?mono

   inx

?mono ...      ;Results:
           ;X=0 - mono
           ;X=1 - stereo

Metoda nr 3

Zaproponowana przez XI/Satantronic w 2007 roku i wykorzystana w programie Stereo upgrade tester, a bazująca na tym że do drugiego POKEY-a nie jest podłączona klawiatura, w wyniku czego z KBCODE będzie zawsze czytana wartość $00. Niestety również pierwszy POKEY zwróci tę samą wartość po resecie aż do chwili kiedy zostanie wciśnięty dowolny klawisz prócz L (który ma właśnie kod $00), jak i po wciśnięciu klawisza L.

detect_stereo:
 lda KBCODE     ;$D209
 cmp KBCODE+$10   ;$D209+$10
 rts        ;Z=0 - stereo
           ;Z=1 - mono
Personal tools