SET ATTRIBUTES

From Atariki

Revision as of 00:11, 30 sie 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na ustawianie lub kasowanie atrybutów wskazanego pliku lub katalogu.

Dostępność: SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: XIO 49,#iocb,x1,x2,"Dn:filename.ext"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #49
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #x1
  sta icax1,x
  lda #x2
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków (brak oznacza stację bieżącą)
 • fname - adres specyfikacji pliku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
 • x1 - wybór atrybutów do zmiany oraz sposobu ich ustawienia ($00 = nic nie zmieniaj):
 Zabezpieczenie (LOCK): +1  Odbezpieczenie (UNLOCK):   +16
 Ukrycie (HIDE):     +2  Ujawnienie (UNHIDE):     +32
 Archiwalny (ARCHIVED): +4  Niearchiwalny (NOT ARCHIVED): +64
 • x2 - wybór atrybutów, jakie ma mieć plik podlegający zmianie ($00 = wszystkie pliki):
 Zabezpieczone (LOCKED): +1  Odbezpieczone (UNLOCKED):   +16
 Ukryte (HIDDEN):    +2  Ujawnione (UNHIDDEN):     +32
 Archiwalne (ARCHIVED): +4  Niearchiwalne (NOT ARCHIVED): +64

Uwagi:

 • atrybutu S (SUBDIRECTORY) nie można w ten sposób zmienić
 • w przypadku gdy jedynym zmienianym atrybutem jest stan zabezpieczenia pliku, lepiej użyć funkcji LOCK FILE i UNLOCK FILE, gdyż są zgodne z wszystkimi DOS-ami.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools