Wykrycie VBXE

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 20:18, 15 lis 2021
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Numer rewizji rdzenia - Poprawka błędu)
← Previous diff
Aktualna wersja
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Numer rewizji rdzenia)
Linia 64: Linia 64:
* bit 7 = 1, emulacja rozszerzenia [[Rambo XL]]. * bit 7 = 1, emulacja rozszerzenia [[Rambo XL]].
* bit 4-6, główny numer rewizji zapisany w kodzie BCD (wartości 0 - 7). * bit 4-6, główny numer rewizji zapisany w kodzie BCD (wartości 0 - 7).
-* bit 0-3, pomocniczy numer rewizji zapisany w kodzie BCD, (wartości od 0 - 9)+* bit 0-3, pomocniczy numer rewizji zapisany w kodzie BCD, (wartości 0 - 9)
Różnica w pomocniczym numerze rewizji oznacza zmiany kompatybilne (np. poprawki błędów). Zmiana głównego numeru rewizji oznacza, że rdzeń jest niezgodny z poprzednimi. Różnica w pomocniczym numerze rewizji oznacza zmiany kompatybilne (np. poprawki błędów). Zmiana głównego numeru rewizji oznacza, że rdzeń jest niezgodny z poprzednimi.

Aktualna wersja

Procedura wykrycia rdzenia FX VBXE na stronie $D6 lub $D7 w komputerach XL i XE.

Spis treści

Kod dla rdzeni 1.20 i nowszych

;
; 2009 by KMK/DLT
;
MEMAC_B_CTL = $5d

vbxe_detect
    lda #$d6
    sta _vbxe_write+2
    ldy #MEMAC_B_CTL
    jsr ?clr

    jsr ?try
    bcc ?ret

    inc _vbxe_write+2

?try  ldx $4000
    jsr ?chk
    bcc ?ret
    inx
    stx $4000
    jsr ?chk
    dec $4000
?ret  rts

?chk  lda #$80
    jsr _vbxe_write
    cpx $4000
    bne ?fnd
    sec
    .byte $24
?fnd  clc
?clr  lda #$00
_vbxe_write
    sta $d600,y
    rts

Kod dla rdzenia < 1.20

Dla rdzeni starszych niż 1.20 kod jest identyczny z tym wyjątkiem, że należy przyjąć $4c jako wartość MEMAC_B_CTL.

Działanie

Podprogram próbuje podłączyć bank 0 VRAM-u jako (charakterystyczne dla rdzenia FX) okno MEMAC B (pod $4000-$7FFF) i sprawdza, czy się coś zmieniło w odnośnym obszarze pamięci.

Sposób użycia

Wywołanie JSR VBXE_DETECT wraca z ustawionym znacznikiem C, gdy VBXE nie wykryto lub ze skasowanym znacznikiem C, gdy wykryto. W tej ostatniej sytuacji pod adresem _vbxe_write+2 (1 bajt) jest numer strony, na której zdekodowana jest karta, a pod adresem $xx40 i $xx41 (gdzie "xx" to odpowiedni nr strony, tj. D6 lub D7) znajduje się kolejno:

 • $xx40 - "magiczna" wartość $10, oznaczająca rdzeń FX, wersja 1.
 • $xx41 - numer rewizji rdzenia

Przyjmuje się, że twórcy rdzeni niezgodnych z FX zadbają o dobranie innej i unikalnej wartości magicznej, co pozwoli na łatwą identyfikację rdzeni i uniknięcie problemów z kompatybilnością oprogramowania.

Procedurę w powyższej postaci można wywołać wielokrotnie.

Numer rewizji rdzenia

Numer rewizji rdzenia FX ($xx41) ma następującą strukturę:

 • bit 7 = 1, emulacja rozszerzenia Rambo XL.
 • bit 4-6, główny numer rewizji zapisany w kodzie BCD (wartości 0 - 7).
 • bit 0-3, pomocniczy numer rewizji zapisany w kodzie BCD, (wartości 0 - 9)

Różnica w pomocniczym numerze rewizji oznacza zmiany kompatybilne (np. poprawki błędów). Zmiana głównego numeru rewizji oznacza, że rdzeń jest niezgodny z poprzednimi.

Ten schemat obowiązuje od wersji rdzenia 1.21. Rdzeń 1.20 nie ma znacznika Rambo. Rdzenie wcześniejsze od 1.20 mogą być niekompatybilne ze sobą mimo tego samego głównego numeru rewizji (tzn. 0 - rdzeń FX 1.10 nie istnieje). Rdzenie wcześniejsze niż 1.08 w ogóle nie mają numeru rewizji rdzenia, pod tym adresem odczyta się $FF.

Odczyt numeru rewizji rdzenia FX

;
; 2010 by KMK/DLT
;
; Based on:
; VBXE FX core 1.21 Programmer's Manual example code, (c) Electron
;
; run after jsr vbxe_detect
;
vb_rambo = $80
vb_rev  = $81
vb_page = $82
;
get_fx_version
    lda #$00
    sta vb_rambo
    sta vb_page
    lda _vbxe_write+2
    sta vb_page+1

    ldy #$40
    lda (vb_page),y     ;get CORE_VERSION
    cmp #$10
    bne not_fx

    iny
    lda (vb_page),y     ;get CORE_REVISION
    cmp #$ff
    beq not_fx
    asl
    ror vb_rambo
    lsr
    sta vb_rev
    and #$70
    cmp #$20         ;arbitrary revision number to be tested
    bne not_fx
    lda vb_rev
    clc
    rts

not_fx sec
    rts

Przykładowy program odczytuje numer wersji wykrytego (przez jsr vbxe_detect) rdzenia FX. Jeśli rdzeń nie jest zgodny z FX 1.20, następuje powrót z ustawionym znacznikiem C. Jeśli rdzeń jest zgodny z FX 1.20, powrót następuje ze skasowanym znacznikiem C i dokładnym numerem rewizji w akumulatorze oraz, w przypadku rdzenia RAMBO, z ustawionym bitem 7 komórki vb_rambo.

UWAGA: rdzeń FX o dokładnym numerze rewizji $20, tzn. 1.20, nie wykaże rozszerzenia RAMBO, gdyż użyty znacznik jest zdefiniowany dopiero od rdzenia 1.21; dla 1.20 trzeba przeprowadzić osobny test na tożsamość banków wybieranych przez PORTB i MEMAC.

Uwagi

Test nie działa w przypadku rdzeni GTIA_emu (= tylko emulacja GTIA), gdyż nie mają one mechanizmów bankowania pamięci zaimplementowanych w FX. Rdzeń GTIA_emu ma tylko wartość magiczną CORE_VERSION ustawioną na $11, oraz zgodną z powyższym opisem wartość CORE_REVISION. Wykrycie takiego rdzenia polega więc na kolejnym odczycie $d640 i $d740, a jeśli odczytaną wartością jest $11, to przy odrobinie szczęścia mamy do czynienia z rdzeniem GTIA_emu wersja 1, i odpowiedniej rewizji (albo czymkolwiek innym, co akurat wykorzystuje strony d6-d7 i ustawi tam takie wartości).

Personal tools