Programowanie: Dzielenie 16-bitowe z wynikiem 32-bitowym

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura dzieli 16-bitową liczbę bez znaku umieszczoną we FR0 ($D4) przez takąż liczbę umieszczoną w FR1 ($E0). 16-bitowy wynik całkowity umieszczany jest w FR0, a 16-bitowa reszta z dzielenia w FR0+2. Opuszczenie procedury z ustawionym znacznikiem C sygnalizuje przepełnienie.

6502

int16div
    lda fr1   ;dzielnik musi byc wiekszy od zera
    ora fr1+1
    beq ?e

; <-- czesc pomijalna
    lda fr0   ;dzielnik wiekszy od dzielnej
    cmp fr1   ;daje w wyniku zero, a dzielna
    lda fr0+1  ;stanowi reszte
    sbc fr1+1
    bcs ?div

    lda fr0
    sta fr0+2
    lda fr0+1
    sta fr0+3
    lda #$00
    sta fr0
    sta fr0+1
    rts
; -->

?div  lda #$00   ;kasujemy reszte
    sta fr0+2
    sta fr0+3

    ldx #16

?l   asl fr0
    rol fr0+1
    rol fr0+2
    rol fr0+3

    sec
    lda fr0+2
    sbc fr1
    tay
    lda fr0+3
    sbc fr1+1
    bcc ?s

    sty fr0+2
    sta fr0+3

    inc fr0
    bne ?s
    inc fr0+1
    bne ?s

?e   sec
    rts

?s   dex
    bne ?l

    clc
    rts

Główna pętla zajmuje - w zależności od składników - od 624 do 1152 cykli maszynowych.

65C816

int16div
    .aw
    .ib
    rep #$20   ;CPU musi byc w trybie natywnym
    sep #$10

    lda fr1   ;dzielnik musi byc wiekszy od zera
    beq ?e

; <-- czesc pomijalna
    lda fr0   ;dzielnik wiekszy od dzielnej
    cmp fr1   ;daje w wyniku zero, a dzielna
    bcs ?div   ;stanowi reszte

    lda fr0
    sta fr0+2
    stz fr0
    rts
; -->

?div  stz fr0+2  ;kasujemy reszte

    ldx #16

?l   asl fr0
    rol fr0+2

    sec
    lda fr0+2
    sbc fr1
    bcc ?s

    sta fr0+2

    inc fr0
    bne ?s

?e   sec
    rts

?s   dex
    bne ?l

    clc
    rts

Elegancka procedura biblioteczna powinna jeszcze przechowywać na stosie i przed powrotem do miejsca wywołania przywracać rozmiar rejestrów. W powyższym przykładzie pominięto to, żeby nie zaciemniać zagadnienia.

Uwagi

Procedura jest "kompatybilna" z procedurą mnożenia (quod vide).

Personal tools