Programowanie: Mnożenie 16-bitowe z wynikiem 32-bitowym

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura mnoży dwie 16-bitowe liczby bez znaku umieszczone w rejestrach FR0 ($D4) i FR1 ($E0). 32-bitowy wynik umieszczany jest w FR0.

6502

int16mul
?frf  =    fr1+2

    lda fr0   ;gdy mnoznik albo mnozna jest zerem
    ora fr0+1  ;to zerem jest rowniez wynik.
    beq ?clr

    lda fr1
    ora fr1+1
    beq ?clr

    lda fr0   ;kopiujemy mnozna do rejestru pomocniczego
    sta ?frf
    lda fr0+1
    sta ?frf+1

    jsr ?clr   ;zerujemy bajty wyniku

    ldx #16
?mul  lsr fr1+1  ;glowna petla
    ror fr1
    bcc ?noad

    clc
    lda fr0+2
    adc ?frf
    sta fr0+2
    lda fr0+3
    adc ?frf+1
    sta fr0+3

?noad  ror fr0+3
    ror fr0+2
    ror fr0+1
    ror fr0
    dex
    bne ?mul
?exit  rts

?clr  ldx #$03
    lda #$00
?cl   sta fr0,x
    dex
    bpl ?cl
    rts

Główna pętla zajmuje - w zależności od wartości mnożnika - od 612 do 944 cykli maszynowych.

65C816

int16mul
?frf  =    fr1+2

    .aw
    .ib
    rep #$21   ;CPU musi byc w trybie natywnym
    sep #$10

    lda fr0   ;gdy mnoznik albo mnozna jest zerem
    and fr1   ;to zerem jest rowniez wynik
    beq ?clr

    lda fr0   ;kopiujemy mnozna do rejestru pomocniczego
    sta ?frf

    stz fr0   ;zerujemy bajty wyniku
    lda #$0000

    ldx #16
?mul  lsr fr1   ;glowna petla
    bcc ?noad

    clc
    adc ?frf

?noad  ror
    ror fr0
    dex
    bne ?mul

    sta fr0+2

?exit  rts

?clr  stz fr0
    stz fr0+2
    rts
    .ab
    .ib

Główna pętla zajmuje od 384 do 464 cykli maszynowych.

Elegancka procedura biblioteczna powinna jeszcze przechowywać na stosie i przed powrotem do miejsca wywołania przywracać rozmiar rejestrów. W powyższym przykładzie pominięto to, żeby nie zaciemniać zagadnienia.

Uwagi

Procedura nie jest "optymalna", w szczególności można łatwo uniknąć kopiowania mnożnej do rejestru pomocniczego. Chodziło jednak o to, żeby procedura działała zgodnie z konwencją, jaką stosuje umieszczony w pamięci ROM komputera pakiet procedur zmiennoprzecinkowych - dla czterech działań arytmetycznych składniki są zawsze w FR0 i FR1, a wynik umieszczany jest w FR0. Przyjęcie takiej konwencji jest wygodne, gdy mamy w programie wykonać bardziej złożone obliczenie, zwłaszcza dłuższą serię mnożeń i dzieleń - wtedy wynik jednej procedury przechodzi w naturalny sposób jako składnik dalszych obliczeń do procedury następnej.

Personal tools