Kody statusowe Atari OS

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 00:50, 28 gru 2006
KMK (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 19:20, 19 maj 2009
Epi (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 154: Linia 154:
<td>[[CIO]]</td><td>DUPLICATE FILENAME</td><td>Użyto nazwy pliku już istniejącego na dyskietce podczas zmiany nazwy pliku, a czasem także w innych operacjach (zależnie do DOS-u).</td></tr> <td>[[CIO]]</td><td>DUPLICATE FILENAME</td><td>Użyto nazwy pliku już istniejącego na dyskietce podczas zmiany nazwy pliku, a czasem także w innych operacjach (zależnie do DOS-u).</td></tr>
-<tr><td>175 ($af)</td><td>-81</td>+<tr><td rowspan=2>175 ($af)</td><td rowspan=2>-81</td>
-<td>[[CIO]]</td><td>BAD LOAD FILE</td><td>Przy pomocy funkcji LOAD podjęto próbę odczytu pliku, który nie jest plikiem binarnym (zawierającym program w kodzie maszynowym) zapisanym w formacie DOS-u.</td></tr>+<td rowspan=2>[[CIO]]</td>
 +<td>BAD LOAD FILE</td><td>Przy pomocy funkcji LOAD podjęto próbę odczytu pliku, który nie jest plikiem binarnym (zawierającym program w kodzie maszynowym) zapisanym w formacie DOS-u.</td></tr>
 +<tr><td>DIRECTORY NOT EMPTY</td><td>Nastąpiła próba usunięcia niepustego katalogu.</td></tr>
<tr><td rowspan=2>176 ($b0)</td><td rowspan=2>-80</td> <tr><td rowspan=2>176 ($b0)</td><td rowspan=2>-80</td>
Linia 170: Linia 172:
<td>[[CIO]]</td><td>MEMORY CONFLICT</td><td>Nastąpiła próba zapisu w niedozwolonym obszarze pamięci. Kod wprowadzony w [[SpartaDOS X]] 4.31 i wyższych, gdzie sygnalizuje próbę załadowania programu do pamięci już zajętej, np. przez bibliotekę SDX lub sterowniki. Wystąpienie błędu może oznaczać konieczność załadowania programu za pomocą X.COM lub obniżenia MEMLO.</td></tr> <td>[[CIO]]</td><td>MEMORY CONFLICT</td><td>Nastąpiła próba zapisu w niedozwolonym obszarze pamięci. Kod wprowadzony w [[SpartaDOS X]] 4.31 i wyższych, gdzie sygnalizuje próbę załadowania programu do pamięci już zajętej, np. przez bibliotekę SDX lub sterowniki. Wystąpienie błędu może oznaczać konieczność załadowania programu za pomocą X.COM lub obniżenia MEMLO.</td></tr>
-<tr><td>180 ($b4)</td><td>-76</td>+<tr><td rowspan=2>180 ($b4)</td><td rowspan=2>-76</td>
-<td>[[CIO]]</td><td>TOO MANY LINKS</td><td>Liczba dowiązań do pliku przekracza dozwoloną liczbę.</td></tr>+<td rowspan=2>[[CIO]]</td>
 +<td>TOO MANY LINKS</td><td>Liczba dowiązań do pliku przekracza dozwoloną liczbę.</td></tr>
 +<tr><td>NOT A BINARY FILE</td><td>MYDOS: Wczytywany plik nie jest plikiem binarnym.</td></tr>
<tr><td>181 ($b5)</td><td>-75</td> <tr><td>181 ($b5)</td><td>-75</td>

Wersja z dnia 19:20, 19 maj 2009

Kod "dodatni" (tradycyjny)Kod "ujemny" Źrodło błęduŻargonowa nazwaOpis
128 ($80)-128 CIO i SIOBREAK ABORTPodczas trwania operacji I/O wciśnięto klawisz Break, w wyniku czego została przerwana
129 ($81)-127 CIOALREADY OPENNakazano otwarcie już otwartego kanału I/O
130 ($82)-126 CIONONEXISTENT DEVICEUrządzenie o podanym identyfikatorze nie istnieje
131 ($83)-125 CIOWRITE ONLYNakazano odczyt z pliku otwartego tylko do zapisu
132 ($84)-124 CIOINVALID CIO COMMANDParametry przekazane do znanej funkcji CIO są nieprawidłowe.
133 ($85)-123 CIONOT OPENNakazano przeprowadzenie operacji I/O na nie otwartym kanale I/O
134 ($86)-122 CIOBAD CHANNEL NUMBERPodany numer kanału IOCB jest niewłaściwy
135 ($87)-121 CIOREAD ONLYNakazano zapis do pliku otwartego tylko do odczytu
136 ($88)-120 CIOEND OF FILE (EOF)W pliku nie ma więcej danych do odczytu
137 ($89)-119 CIOTRUNCATED RECORDW trybie odczytu rekordów ("tekstowym") próbowano odczytu rekordu o długości większej od dozwolonej; na ogół błąd ten występuje przy próbie odczytu pliku binarnego w trybie "tekstowym"
138 ($8a)-118 SIOTIMEOUTUrządzenie nie odpowiedziało na komendę komputera w czasie na to przewidzianym; na ogół oznacza to, że urządzenie nie istnieje, jest wadliwie podłączone bądź uszkodzone
139 ($8b)-117 SIONEGATIVE ACKNOWLEDGE (NAK)Urządzenie nie potrafi przeprowadzić nakazanej operacji (nie zna takiej komendy)
140 ($8c)-116 SIOFRAMING ERRORTransmisja szeregowa pomiędzy komputerem a urządzeniem została zakłócona. Oznacza to na ogół wadliwe połączenie (nie kontaktujący wtyk, przełamany przewód, przewód przebiegający obok silnego pola elektromagnetycznego itd.) lub uszkodzenie urządzenia bądź komputera
141 ($8d)-115 CIOCURSOR OUT OF RANGEKoordynaty dla nakazanej operacji graficznej znajdują się poza ekranem
142 ($8e)-114 SIOSIO OVERRUNKomputer nie zdążył odebrać danych przesłanych przez urządzenie i zostały one zamazane przez dane nadesłane następnie. Jest to bardzo rzadko występujący błąd, na ogół oznacza spowodowane przez program użytkownika przeciążenie przerwań albo zbyt dużą szybkość transmisji zaprogramowaną na układzie POKEY.
143 ($8f)-113 SIOBAD CHECKSUMSuma kontrolna przesłanego bloku danych obliczona przez komputer nie zgadza się z tą przesłaną przez urządzenie; zmora posiadaczy magnetofonów
144 ($90)-112 SIOWRITE PROTECTED OR BAD SECTORPrzy odczycie błąd ten oznacza wadliwy sektor na dyskietce; przy zapisie oznacza, że natrafiono na wadliwy sektor albo dyskietka jest fizycznie zabezpieczona przed zapisem
145 ($91)-111 CIOBAD SCREEN MODEInstrukcja graficzna nie może być wykonana w aktualnie wykorzystywanym trybie pracy ekranu.
146 ($92)-110 CIOFUNCTION NOT IMPLEMENTEDNakazana funkcja nie jest zaimplementowana w programie obsługi podanego urządzenia (np. odczyt z drukarki)
147 ($93)-109 CIOOUT OF SCREEN MEMORYNie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, żeby zrealizować żądany tryb graficzny. Błąd ten występuje na ogół przy próbie zmiany trybu graficznego na taki, który zajmuje więcej pamięci, przez co wektor MEMTOP zyskałby niższą wartość niż wektor APPMHI.
148 ($94)-108 CIOUNRECOGNIZED DISKETTE FORMATSpartaDOS X: DOS nie jest w stanie czytać ani zapisywac plików na dyskietce, bo nie rozpoznaje formatu, w jakim jest zapisana.
149 ($95)-107 ???
150 ($96)-106 CIO PATH NOT FOUNDPodany w ścieżce dostępu katalog nie istnieje
PORT ALREADY IN USEPodjęto próbę otwarcia jako pliku portu RS-232-C, który już jest przypisany do innego, bieżąco otwartego pliku. Jeden port RS-232-C nie może być równocześnie używany przez więcej niż jeden otwarty plik (850).
151 ($97)-105 CIO FILE EXISTSNakazano zapis pliku zabezpieczonego przed zapisem, zmianę nazwy pliku na już istniejącą w katalogu, albo próbowano zastąpić plik katalogiem lub katalog plikiem.
NOT OPEN FOR CONCURRENT I/OPodjęto próbe aktywowania trybu współbieżnego portu RS-232-C, podczas gdy port ten nie został był otwarty do pracy w trybie współbieżnym (850).
152 ($98)-104 CIO NOT BINARY FILENie można uruchomić pliku, ponieważ nie jest to plik binarny.
INVALID BUFFERParametry bufora danych dla portu RS-232-C zdefiniowane przez użytkownika do pracy w trybie współbieżnym są niemożliwe do zaakceptowania (850).
153 ($99)-103 CIO ILLEGAL IN CONCURRENT MODEPojęto próbę wykonania dowolnej operacji I/O na porcie RS-232-C, podczas gdy inny port RS-232-C jest otwarty w trybie współbieżnym. W tym trybie można wykonywać tylko komendy INPUT, PRINT, GET, PUT, STATUS oraz CLOSE dla portu otwartego w trybie współbieżnym, pozostałe porty RS-232-C są niedostępne (850).
154 ($9a)-102 CIO SYMBOL NOT DEFINEDDOS nie może załadować pliku binarnego, ponieważ wymagany przezeń symbol nie został zdefiniowany.
CONCURRENT I/O NOT ACTIVEPort RS-232-C musi zostać przełączony w tryb współbieżny dla prawidłowego wykonania operacji INPUT oraz GET (850).
155 ($9b)-101 SIODEVICE BUSYNakazana operacja nie może zostać zrealizowana, bo wskazane urządzenie jest (już) zajęte.
156 ($9c)-100 SIOINCOMPLETE EXECUTIONPodczas odczytu handlera z nowego urządzenia (zob. SIO) wystąpił niespodziewany koniec piku.
CIOBAD PARAMETERSpartaDOS X: parametry wywołania są nieprawidłowe.
157 ($9d)-99 SIOHANDLER TOO LONGPodczas odczytu handlera z nowego urządzenia (zob. SIO) skończyła się wolna pamięć.
158 ($9e)-98 CIOOUT OF MEMORYNie ma więcej miejsca dla programów.
159 ($9f)-97 ???
160 ($a0)-96 CIOBAD DRIVE NUMBERPodany został niedozwolony numer stacji dysków. Zakres dopuszczalnych numerów jest zależny od DOS-u - system operacyjny zezwala na użycie numerów od 1 do 9.
161 ($a1)-95 CIOTOO MANY CHANNELS OPENUrządzenie nie jest w stanie obsłużyć więcej plików otwartych jednocześnie
162 ($a2)-94 CIODISK FULLNa dyskietce nie ma więcej miejsca
163 ($a3)-93 CIOILLEGAL WILDCARDNie można stosować znaków '?' lub '*' przy zakładaniu plików lub podkatalogów
164 ($a4)-92 CIOBAD FILE NUMBEROdczytany sektor dyskietki należy do innego pliku niż aktualnie używany. Wystąpienie tego błędu w instrukcji POINT oznacza, że został podany błędny numer sektora. W innych przypadkach sygnalizuje to zakłócenie ciągłości plików na dyskietce AtariDOS. Należy wtedy dokonać weryfikacji dyskietki, np. przy pomocy programu DISKFIX (dla DOS 2.5).
165 ($a5)-91 CIOBAD FILENAMEPodana nazwa pliku zawiera niedozwolony znak
166 ($a6)-90 CIORANGE ERRORArgument wykracza poza dopuszczalny zakres wartości, np. nakazano odczyt danych poza końcem pliku otwartego do odczytu.
167 ($a7)-89 CIOCAN'T DELETE DIRECTORYKatalog nie może zostać skasowany, bo zawiera nieskasowane (bądź niekasowalne) pliki albo podkatalogi
168 ($a8)-88 CIOBAD COMMANDW instrukcji XIO został użyty niedozowolony kod rozkazu. Błąd ten występuje przy korzystaniu z urządzeń nie stanowiących części komputera: magnetofonu, stacji dysków, drukarki itp. Inne urządzenia sygnalizują błąd 132.
169 ($a9)-87 CIODIRECTORY FULLNie można zapisać na dyskietce nowego pliku, gdyż przekroczona zostałaby dopuszczalna ich liczba
170 ($aa)-86 CIOFILE NOT FOUNDUrządzenie nie może otworzyć pliku, bo plik o podanej nazwie nie istnieje.
171 ($ab)-85 CIOBAD POINTBłąd wykonania instrukcji POINT spowodowany niewłaściwymi parmetrami. Zły numer sektora lub bajtu albo plik nie został otwarty.
172 ($ac)-84 CIOBAD VTOCOdczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor zawierający mapę dyskietki. Najczęściej błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
173 ($ad)-83 CIOBAD FORMATOdczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor lub nie jest sformatowana. Często błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
174 ($ae)-82 CIODUPLICATE FILENAMEUżyto nazwy pliku już istniejącego na dyskietce podczas zmiany nazwy pliku, a czasem także w innych operacjach (zależnie do DOS-u).
175 ($af)-81 CIO BAD LOAD FILEPrzy pomocy funkcji LOAD podjęto próbę odczytu pliku, który nie jest plikiem binarnym (zawierającym program w kodzie maszynowym) zapisanym w formacie DOS-u.
DIRECTORY NOT EMPTYNastąpiła próba usunięcia niepustego katalogu.
176 ($b0)-80 CIOACCESS DENIEDNiemożliwe jest odczytanie dyskietki (zabroniony dostęp). Zwykle błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
SIOW SpartaDOS X 4.31: wykonanie żądanej funkcji systemowej jest niemożliwe z powodu niespełnienia przez program wymaganych warunków (np. wcześniejszego wywołania funkcji inicjującej).
177 ($b1)-79 CIOBAD DISKOdczytywana dyskietka ma uszkodzony sektor lub nie jest sformatowana (wadliwa dyskietka). Często błąd ten jest spowodowany użyciem dyskietki zapisanej przez inny DOS.
178 ($b2)-78 CIODATA NOT AVAILABLEŻądane dane nie są w danej chwili dostępne. Nie jest to błąd, lecz informacja dla programu mówiąca nie, że danych nie ma wcale, ale nie można ich dostarczyć w tym konkretnie momencie (np. użytkownik nie nacisnął żadnego klawisza) i należy spróbować ponownie za jakiś czas.
179 ($b3)-77 CIOMEMORY CONFLICTNastąpiła próba zapisu w niedozwolonym obszarze pamięci. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.31 i wyższych, gdzie sygnalizuje próbę załadowania programu do pamięci już zajętej, np. przez bibliotekę SDX lub sterowniki. Wystąpienie błędu może oznaczać konieczność załadowania programu za pomocą X.COM lub obniżenia MEMLO.
180 ($b4)-76 CIO TOO MANY LINKSLiczba dowiązań do pliku przekracza dozwoloną liczbę.
NOT A BINARY FILEMYDOS: Wczytywany plik nie jest plikiem binarnym.
181 ($b5)-75 CIOFILESYSTEM CORRUPTDOS nie może wykonać żądanej operacji, bo struktura plików na dysku jest uszkodzona. Kod wprowadzony w SpartaDOS X 4.31.
?BOOT ERRORWstępny odczyt z kasety lub dyskietki ma nieprawidłowy przebieg. W przypadku użycia stacji dysków oznacza brak dyskietki, niezamkniętą stację dysków albo brak na dyskietce DOS-u lub samouruchamiającego się programu. Przy korzystaniu z magnetofonu sygnalizuje nieprawidłowe ustawienie taśmy, brak kasety lub niewciśnięcie klawisza PLAY.
Personal tools