Otwarcie ekranu w trybie graficznym (GRAPHICS)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Metoda standardowa, polecana

Procedura przełącza ekran w wybrany tryb graficzny. W przykładzie może to być tryb Graphics 9 (wywołanie przez JSR GR9) lub Graphics 15 (wywołanie przez JSR GR15). Jako kanał I/O dla grafiki używany jest IOCB 6, ale równie dobrze może to być dowolny inny.

;
; (K) Lizard 
;
iccmd  =  $0342
icbufa =  $0344
icax1  =  $034a
icax2  =  $034b
ciov  =  $e456
;
gr9   lda #9
    bne gr
;
gr15  lda #15
;
gr   pha
    ldx #$60     ; IOCB #6
    lda #$0c     ; zamknij
    jsr cioexe
    pla
    sta icax2,x   ; tryb
    lda #<dev    ; identyfikator urzadzenia
    sta icbufa,x
    lda #>dev
    sta icbufa+1,x
    lda #%00001100  ; bez okna tekstowego, odczyt/zapis
    sta icax1,x
    lda #$03     ; otworz
cioexe sta iccmd,x
    jmp ciov
;
dev   .by "S:" $9b

Metoda najkrótsza

W przypadku, gdzie liczy się pamięć, zwartość kodu, a także przy wprawkach i eksperymentach można zastosować metodę:

    lda   #GRMODE
    jsr   $ef90

Metoda ta wiąże się z ograniczeniami (możliwe ustawienia to tryb graficzny 0-15, bez rozszerzeń typu +16,+32) i otwiera ekran graficzny bez dolnego okna tekstowego.

Metoda ta jest hackerska, używanie jej w dzisiejszych programach to proszenie się o kłopoty (głównie u innych użytkowników).

Personal tools