Otwarcie ekranu w trybie konsoli (GRAPHICS 0)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura włącza tryb Graphics 0, jest to rzecz do zrobienia przed powrotem do DOS-u z programu, który w trakcie pracy zmienił domyślny tryb graficzny. W celu uruchomienia procedury należy ją wywołać przez JSR GR0

iccmd = $0342
icbufa = $0344
icax1 = $034a
icax2 = $034b
; 
gr0  ldx #$00     ;zamkniecie IOCB #0
    lda #$0c     ;CLOSE
    jsr ?xcio
;
    lda #<ename
    sta icbufa,x
    lda #>ename
    sta icbufa+1,x
    lda #$0c     ;READ/WRITE
    sta icax1,x
    lda #$00
    sta icax2,x
    lda #$03     ;OPEN
?xcio sta iccmd,x
    jmp jciomain
;
ename .byte "E:",$9b

Procedura robi dokładnie to samo, co BASIC-owa komenda CLOSE #0:OPEN #0,12,0,"E:".

Personal tools