Programowanie: Dostęp do pamięci rozszerzonej

From Atariki

Jump to: navigation, search

SpartaDOS X udostępnia procedury zarządzania dostępem do pamięci opisane w rozdziale 3 podręcznika programowania.

Podczas pisania operacji szczególnie krytycznych czasowo zachodzi czasem potrzeba własnoręcznego przełączania banków pamięci i dostępu do ich rejestrów sterujących. W tym celu przydatne mogą okazać się następujące procedury:

1. Sprawdzenia jakiego rodzaju jest rozszerzenie, które mamy zainstalowane.

; Checks if Axlon or 130xe extension exist
; N=0 - 130xe, N=1 - Axlon
ismemaxlon:
 bit _EXTTYP
 rts

Od SpartaDOS X 4.46 rozszerzenie typu Axlon jest wykrywane i obsługiwane również na Atari XL i XE.

2. Przetworzenia indeksu banku używanego przez procedury SDX na wartość wpisywaną do portu (PORTB lub rejestr banków Axlona).

; Convert memory index to port value
; IN: A-mem index
; OUT: A-port value
toportvalue:
 stx temp
 jsr ismemaxlon
 bpl ?130xe
?axlon:
 tax
 beq ?axlonbase
?axlonext:
 sec
 sbc #3
 ldx temp
 rts
?axlonbase:
 lda T_,x
 ldx temp
 rts
?130xe:
 tax
 beq ?130xebase
?130xeext:
 pha
 lsr
 lsr
 tax
 pla
 and #%11
 asl
 asl
 ora T_+8-1,x
 ldx temp
 rts
?130xebase:
 lda T_+4,x
 ldx temp
 rts

3. Obliczenia ilości wolnych banków pamięci.

memdetect:
 lda NBANKS
 sta banksfree
 rts

4. Emulacji alokacji pamięci rozszerzonej.

; Allocate XRAM memory - replacement for MALLOC
; hack for lack of MALLOC for XRAM (sdx 4.47-)
memalloc:
 cpx #4
 beq ?ext
 jmp MALLOC
?ext:
 lda banksfree
 beq ?noroom
 dec banksfree
 ldx #<$4000
 ldy #>$4000
 stx FAUX1
 sty FAUX2
 clc
 adc #3
 tax
 rts
?noroom:
 lda #$80
 rts

UWAGA! Procedura alokacji powinna być używana zamiast MALLOC. Nie oznacza w systemie banków pamięci rozszerzonej jako zajętych (więc de facto nie rezerwuje pamięci XRAM), lecz pozwala z niej korzystać w programach przeznaczonych dla wersji DOS-a mniejszych niż 4.47 i powinna być używana po uprzednim wywołaniu procedury memdetect.

Personal tools