Zapis ciągu znaków na ekran (PRINT)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Procedura wyprowadza na ekran ciąg znaków (string) na pozycji X/Y kursora określonej przez zmienne odpowiednio COLCRS ($55-$56) i ROWCRS ($54). Ciąg znaków musi być zakończony znakiem RETURN ($9B). Zakłada się, że obowiązują przy tym domyślne ustawienia OS-u, to jest ekran jest w trybie Graphics 0, a kanał IOCB 0 jest otwarty dla edytora ekranowego.

Wyprowadzenie tekstu uzyskuje się przez załadowanie jego adresu do rejestrów A/Y (młodszy/starszy) i wykonaniu rozkazu JSR PUTLINE.

iccmd  = $0342
icbufa  = $0344
icbufl  = $0348
;
putline ldx #$00
    sta icbufa,x
    tya
    sta icbufa+1,x
    lda #$ff
    sta icbufl,x
    lda #$09
    sta iccmd,x
    jmp jciomain
Personal tools