POINT

From Atariki

Revision as of 10:35, 29 sie 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u ustawiająca bieżącą pozycję odczytu/zapisu w pliku, podaną w postaci numeru sektora i numeru bajtu w sektorze. Innymi słowy, ta pozycja to fizyczne koordynaty następnego bajtu, jaki zostanie odczytany lub zapisany podczas najbliższej operacji I/O na danym pliku.

Dostępność: DOS 1.0, DOS 2.0, DOS 2.5 i pochodne (MyDOS)

Składnia Atari BASIC-a: POINT #iocb,sector,byte

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #37
  sta iccmd,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał ten w chwili wywołania funkcji musi być otwarty dla danego pliku.
 • sector - numer sektora przypisanego do pliku (musi się mieścić w pliku otwartym przez kanał iocb). Jest to fizyczny numer sektora dyskietki, a nie numer kolejny sektora w pliku.
 • byte - numer bajtu w sektorze (z zakresu od 0 do 255).

Uwagi: w części DOS-ów ten sam kod operacyjny (XIO 37) zajmuje funkcja SEEK.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools