GET FILE LENGTH

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u zwracająca długość danego pliku w bajtach. Dla dyskietek w formacie Atari DOS wielkość ta będzie zaokrąglona w górę do najbliższej wielkrotności wielkości sektora na dysku.

Dostępność: SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: XIO 39,#iocb,x1,x2,"Dn:filename.ext"

Kod w asemblerze:

    ldx #iocb*16
    lda #39
    sta iccmd,x
    jsr jciomain

gdzie:

  • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał ten w chwili wywołania funkcji musi być otwarty dla danego pliku.
  • x1 i x2 - muszą mieć te same wartości, jakich użyto w funkcji OPEN do otwarcia danego pliku.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników. W przypadku powodzenia w icax3, icax4 i icax5 wskazanego kanału iocb zostanie zapisana 24-bitowa liczba (w kolejności bajtów, odpowiednio: młodszy, starszy, najstarszy) oznaczająca wielkość pliku.

Personal tools