RESET

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rodzaj przerwania, którego wystąpienie jest sygnałem do zainicjowania procedury przygotowującej system do pracy.

Wektor przerwania RESET znajduje się pod adresem $FFFC w procesorze 6502. W procesorze 65C816 wektor RESET jest pod adresem $00FFFC. Wystąpienie tego przerwania powoduje przestawienie 65C816 w tryb emulacji oraz wyzerowanie znacznika D.

Przerwanie RESET jest wywoływane przez podanie procesorowi sygnału RST. Logika na płycie Atari robi to automatycznie po włączeniu zasilania a użytkownik może wywołać to przerwanie naciskając przycisk RESET (tylko w XL/XE - w 400/800 klawisz RESET wywołuje przerwanie NMI). Domyślnym zachowaniem systemu po wywołaniu takiego przerwania jest skok do procedury zimnego startu.

Zimny start

Procedura zimnego startu wygląda tak:

 1. Flaga ciepłego startu (WARMST $0008) ustawiana jest na wartość 0 (fałsz - wykonujemy wszak zimny start)
 2. Sprawdzany jest stan kartridża. Jeśli włożono kart diagnostyczny - kontrola przekazywana jest do niego)
 3. Określany jest adres końca pamięci RAM
 4. Zerowane są rejestry sprzętowe od $D000 do $D4FF (z wyjątkiem obszaru $D100 - $D1FF i $D500-$D5FF)
 5. Zerowana jest pamięć RAM od adresu $0008 do uprzednio obliczonego adresu końca RAM.
 6. Wektor skoku do programu użytkownika (DOSVEC $000A) ustawiany jest na adres procedury MEMO PAD (400/800) albo procedury SELF TEST (XL/XE)
 7. Marginesy ekranu znakowego ustawiane są na wartości 2 i 39
 8. Inicjowane są wektory przerwań.
 9. Adres najniższego wolnego bajtu pamięci (MEMLO $2E7) ustawiany jest na $0700
 10. Inicjowane są wszystkie rezydentne handlery CIO.
 11. Jeśli naciśnięto START, ustawiana jest flaga żądania startu z kasety (CKEY $004A)
 12. Tablica urządzeń CIO (HATABS) zostaje zainicjowana.
 13. Podejmowana jest próba zainicjowania tzw. nowych urządzeń podłączonych do szyny równoległej (tylko XL/XE).
 14. Jeśli włożony jest kartridż (inny niż diagnostyczny) - zostaje on zainicjowany.
 15. Kanał we/wy #0 zostaje otworzony dla edytora ekranowego. MEMTOP ($02E5) zostaje ustawiony na pierwszy bajt po końcu pamięci RAM. Następuje otwarcie ekranu (po tej operacji MEMTOP wskazuje ostatni wolny bajt przed pamięcią ekranu).
 16. Jeśli została ustawiona flaga żądania startu z kasety, następuje procedura startu z kasety.
 17. Jeśli nie ma kartridża albo nie zabrania on tego, następuje procedura startu z dysku, a potem z nowych urządzeń (to tylko w XL/XE).
 18. Flaga zimnego startu zostaje skasowana.
 19. Jeśli włożono kartridż, system uruchamia go.
 20. Jeśli nie ma kartridża system uruchamia program pod adresem wskazywanym przez DOSVEC.

Ciepły start

Po pierwszym zimnym starcie każde następne naciśnięcie klawisza RESET powoduje tzw. ciepły start.

 1. Flaga ciepłego startu ustawiana jest na $FF (prawda)
 2. Wykonywane są kroki 2-4 procedury zimnego startu.
 3. Zerowany jest RAM w obszarach $0010-007F i $0200-$03FF
 4. Wykonywane są kroki 7-15 procedury zimnego startu.
 5. Jeśli podczas ostatniego zimnego startu nastąpił boot z kasety system skacze pod adres zapisany w wektorze CASINI $0002
 6. Jeśli podczas ostatniego zimnego startu nastąpił boot z dysku system skacze pod adres zapisany w wektorze DOSINI $000C

W pamięci komputera znajdują się znaczniki (np. CDST $0244), których stan inny od oczekiwanego powoduje przejście procedury ciepłego startu w zimny start.

Personal tools