TELL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u zwracająca bieżącą pozycję odczytu/zapisu w pliku, liczoną względem początku tego pliku. Innymi słowy, ta pozycja to numer następnego bajtu, jaki zostanie odczytany lub zapisany podczas najbliższej operacji I/O na danym pliku.

Dostępność: DOS 3.0, DOS 4.0, DOS XE, SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: NOTE #iocb,X,Y:pos=X+65536*Y

Kod w asemblerze:

    ldx #iocb*16
    lda #38
    sta iccmd,x
    jsr jciomain

gdzie:

  • pos - wartość pozycji (z zakresu od 0 do 16777215).
  • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał ten w chwili wywołania funkcji musi być otwarty dla danego pliku.

Uwagi: ta funkcja jest niezgodna z funkcją NOTE zaimplementowaną w DOS 1.0 i pochodnych. Para funkcji TELL/SEEK będzie działać tak jak NOTE i POINT w innych DOS-ach tylko wtedy, kiedy SEEK będzie używane do ponownego ustawiania pozycji odczytanej poprzednio przez TELL.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników. W przypadku powodzenia w icax3, icax4, icax5 wskazanego kanału iocb zostanie zapisana 24-bitowa liczba (w kolejności bajtów, odpowiednio: młodszy, starszy, najstarszy) oznaczająca bieżącą pozycję odczytu lub zapisu w pliku.

Personal tools