SEEK

From Atariki

Revision as of 08:16, 11 paź 2012; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u ustawiająca bieżącą pozycję odczytu/zapisu w pliku, liczoną względem początku tego pliku. Innymi słowy, ta pozycja to numer następnego bajtu, jaki zostanie odczytany lub zapisany podczas najbliższej operacji I/O na danym pliku.

Dostępność: DOS 3.0, DOS 4.0, DOS XE, SpartaDOS, Real.DOS, BW-DOS, SpartaDOS X

Składnia Atari BASIC-a:

10 A=INT(pos/65536)
15 B=INT((pos-A*65536)/256)
20 C=pos-A*65536-B*256
25 POKE 844+iocb*16,C
30 POKE 845+iocb*16,B
35 POKE 846+iocb*16,A
40 XIO 37,#iocb,x1,x2,"D:"

Składnia Turbo BASIC-a XL: POINT #iocb,pos MOD 65536,pos DIV 65536

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #<pos
  sta icax3,x
  lda #>pos
  sta icax4,x
  lda #^pos
  sta icax5,x
  lda #37
  sta iccmd,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • pos - wartość pozycji (z zakresu od 0 do 8388607 pod SpartaDOS lub od 0 do 16777215 pod SpartaDOS X).
 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał ten w chwili wywołania funkcji musi być otwarty dla danego pliku.
 • x1 i x2 powinny mieć takie same wartości jak odpowiednie parametry funkcji OPEN użytej do otwarcia tego pliku.

Uwagi:

 • żądaną pozycję przekazujemy jako 24-bitową liczbę w icax3, icax4, icax5 (bajty, odpowiednio: młodszy, starszy, najstarszy).
 • wynik próby ustawienia pozycji poza końcem pliku zależy od trybu dostępu do pliku: przy plikach otwartych do odczytu kończy się błędem, natomiast podczas zapisu jest to akceptowane, aczkolwiek może się skończyć powstaniem pliku nieciągłego (ang. sparse file).
 • ta funkcja jest niezgodna z funkcją POINT zaimplementowaną w DOS 1.0 i pochodnych. Para funkcji TELL/SEEK będzie działać tak jak NOTE i POINT w innych DOS-ach tylko wtedy, kiedy SEEK będzie używane do ponownego ustawiania pozycji odczytanej poprzednio przez TELL.
 • pod BW-DOS-em i starszymi wersjami SpartaDOS X SEEK nie będzie działał optymalnie dla plików przekraczających pewną określoną wielkość. Pod SpartaDOS X wielkość, po której przekroczeniu zaczną się kłopoty, zależy od liczby buforów i wielkości sektora, dla DD ta graniczna wartość wystąpi pomiędzy 95 a 500 KB. Poprawiono to w SpartaDOS X 4.40.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools