Programowanie stacji LDW Super 2000 i CA-2001

From Atariki

Jump to: navigation, search

Do stacji Indus GT, LDW Super 2000 i CA-2001 można przesyłać własne podprogramy i zlecać ich wykonanie.

Spis treści

Od strony Atari

Do programowania stacji służy komenda SIO o kodzie $58 ("X"). Ma ona dwie postaci, pierwsza służy do przesłania programu, druga do uruchomienia go wraz z ewentualnym odebraniem wyników.

Przesyłanie programu

W pierwszym przypadku parametry DCB ustawia się tak, jak do każdego nadawania danych przez SIO:

 • DDEVIC - wartość $31
 • DUNIT - numer stacji
 • DCMND - kod $58 ("X")
 • DSTATS - wartość $80 (zapis)
 • DBUFA - adres, gdzie znajduje się kod do wysłania
 • DTIMLO - timeout jak do zapisu sektora (8)
 • DBYT - liczba bajtów do wysłania (zawsze <= 256)
 • DAUX1 - to samo, co w młodszym bajcie DBYT
 • DAUX2 - wartość $01 (download)

Wywołanie JSIOINT ($E459) z takimi parametrami spowoduje wysłanie programu do stacji. W tej chwili na jej konsolce powinna zapalić się lampka BUSY.

Wykonywanie programu

Uruchomienie przesłanego kodu uzyskujemy tą samą komendą "X", tylko z nieco innymi parametrami.

 • DSTATS powinien zawierać wartość $80, gdy uruchomiony kod oczekuje nadesłania z komputera dodatkowych danych; $40, gdy ma przesłać z powrotem do komputera jakieś wyniki; $C0, gdy zachodzi jedno i drugie, albo $00, gdy nic nie jest przesyłane.
 • DBUFA to adres bufora na dane wynikowe,
 • do DBYT trzeba wpisać ich spodziewaną ilość (w bajtach);
 • wartość timeout (DTIMLO) też jest zależna od tego, co robi przesłany program i ile czasu mu to zajmuje - na ogół jednak timeout "8" (10,24 sek.) powinien wystarczyć dla większości zadań.
 • DAUX1 - wartość $00
 • DAUX2 - wartość $00 (execute)

Wywołanie JSIOINT spowoduje uruchomienie przez stację przesłanego kodu. Po zakończeniu procedury lampka BUSY na konsolce stacji powinna zgasnąć.

Ważny szczegół jest taki, że pomiędzy przesłaniem programu a jego wykonaniem nie można wysyłać do stacji żadnych innych rozkazów - gdy się to zrobi, stacja "zapomni" o kodzie załadowanym przez użytkownika i nie będzie można dokonać uruchomienia.

Od strony stacji

Program dla stacji musi być napisany w asemblerze Z80, gdyż taki właśnie procesor, taktowany zegarem 4 MHz, się tam znajduje. Komenda "X" ładuje kod do pamięci stacji pod adres $7F00. Ponieważ stacja typowo ma tylko 2k pamięci RAM zlokalizowanej w obszarze $7800-$7FFF, a pod wyższymi adresami zawartość całej pamięci od początku powtarza się, zatem przesyłany jednorazowo blok nie może mieć więcej niż 256 bajtów, gdyż bufor programu zajmuje ostatnią stronę pamięci RAM.

Ważne: procedura przesłana rozkazem "X" odpowiada za poprawne zakończenie transmisji SIO, tj. zwłaszcza za zadbanie, by komputer dostał końcowe potwierdzenie wykonania ("C") lub sygnał błędu ("E"). Jeśli w chwili opuszczania procedury (rozkazem RET) bit CF rejestru znaczników Z80 jest ustawiony, stanowi to sygnał dla stacji, że ma sama zakończyć transmisję przesyłając do komputera kod potwierdzenia umieszczony w rejestrze A (patrz przykład nr 1). W przeciwnym wypadku, gdy CF=0, jest to sygnał, że program użytkownika zatroszczył się o dopełnienie protokołu i żadne dalsze działania nie są potrzebne (patrz przykład 2).

Tabela funkcji ROM-u

Programy mogą skorzystać z wbudowanych w ROM funkcji. Nie ma oczywiście gwarancji niezmienności tej tabeli funkcji, ale jest duże tego prawdopodobieństwo.

Aby użyć danej funkcji należy jej numer załadować do rejestru C procesora, a następnie wywołać (rozkazem CALL) procedurę spod adresu $0004. Rejestry, z których korzysta się przy wywołaniu/powrocie z funkcji znajdują się w nawiasach, z wyjątkiem funkcji 0C, która używa flagi przeniesienia (carry) procesora (CF).

 • $00 - zwraca numer wersji ROM-u (DE)
 • $01 - powrót głowicy
 • $02 - ustawienie głowicy nad konkretną ścieżką (D); numer ścieżki musi być pomnożony przez dwa
 • $03 - odczyt sektora (E) ze ścieżki (D)
 • $04 - zapis sektora (E) na ścieżce (D)
 • $05 - odbiór bajtu z SIO (C)
 • $06 - wysłanie bajtu na SIO (A)
 • $07 - odbiór z SIO rekordu o długości (B) pod adres (DE); długość $00 oznacza 256 bajtów
 • $08 - wysłanie na SIO rekordu o długości (B) spod adresu (DE) z zadanym potwierdzeniem (A); długość $00 to 256 bajtów
 • $09 - konwersja cyfry do formatu odpowiedniego dla wyświetlacza (A do A)
 • $0A - konwersja dwucyfrowa decymalna (A do DE)
 • $0B - konwersja dwucyfrowa heksadecymalna (A do DE)
 • $0C - włączenie (CF=1) lub wyłączenie (CF=0) silnika
 • $0D - aktualizacja statusu przełączników i zmiany dysku
 • $0E - zwraca adres bieżącego bufora (BC)
 • $0F - zwraca adres flagi typu kontrolera (IX)
 • $10 - wytworzenie dźwięku na linii audio
 • $11 - aktualizacja wyświetlacza
 • $12 - zwraca adresy rejestrów (odczyt/zapis) kontrolera (BC i DE)
 • $13 - ustawienie gęstości zapisu w zależności od trybu
 • $14 - zwraca adresy statusu i bieżącej ścieżki (DE i IX); numer ścieżki musi być pomnożony przez dwa

Porty I/O

 • IN $0,$1 - sygnał audio
 • IN $2,$3 - włączenie śledzenia impulsu indeksowego
 • IN $4,$5 - inwertowanie linii TxD gniazda SIO
 • IN $6,$7 - inwertowanie linii RxD gniazda SIO
 • IN $8,$9 - włączanie/wyłączanie sygnału DDEN dla FDC
 • IN $A,$B - włączenie/wyłączenie silnika
 • IN $C,$D - wygenerowanie impulsu indeksowego
 • IN $E,$F - wyłączenie/włączenie RAM Chargera w obszarze $0000-$7FFF.

Mapka pamięci

AdresOpis
$0000-$0FFFROM z oprogramowaniem wewnętrznym stacji (4 kB).
$1000-$1FFF

2 porty ośmiobitowe tylko do odczytu. $1000 i $1001 działają tak samo, z tym, że odczyt tego pierwszego zeruje zatrzaski.

 • bit 7: przycisk PROTECT
 • bit 6: przycisk ERROR
 • bit 5: przycisk ID
 • bit 4: przycisk TRACK
 • bit 3: nieużywany
 • bit 2: stan przełącznika gęstości (sprawdzane tylko przy włączeniu zasilania)
 • bit 1: wybór numeru napędu, stan przełącznika nr 2
 • bit 0: wybór numeru napędu, stan przełącznika nr 1
$2000-$2FFF

1 port ośmiobitowy:

 • bit 7: INTRQ (kontroler FDD)
 • bit 6: DRQ (kontroler FDD)
 • bit 5: COMMAND (SIO)
 • bit 4: READY (SIO)
 • bit 3: DATA IN (SIO)
 • bit 2: DATA OUT (SIO)
 • bit 1: CLOCK IN (SIO)
 • bit 0: CLOCK OUT (SIO)
$3000-$3FFF

1 port ośmiobitowy tylko do zapisu: sterowanie silnikiem krokowym napędu. Używane są tylko bity 0-3.

$4000-$4FFF

1 port ośmiobitowy: prawa cyfra wyświetlacza. Skasowanie danego bitu powoduje zaświecenie się odpowiedniego segmentu wyświetlacza:

 • bit 0 - szczytowy segment
 • bit 1 - prawy, góry segment
 • bit 2 - prawy, dolny segment
 • bit 3 - najniższy segment
 • bit 4 - lewy, dolny segment
 • bit 5 - lewy, górny segment
 • bit 6 - środkowy segment
 • bit 7 - lampka BUSY
$5000-$5FFF

1 port ośmiobitowy: lewa cyfra wyświetlacza. Działa analogicznie do prawej, z tym, że bit 7 to ENPRE (enable precompensation) dla FDD.

$6000-$6FFF

Kontroler FDD:

 • $6000 - COMMAND/STATUS
 • $6001 - TRACK
 • $6002 - SECTOR
 • $6003 - DATA
$7000-$77FF

Powtórka adresów $7800-$7FFF

$7800-$7FFF

Pamięć RAM (2 kB):

 • $7824-$7941 - bufor I/O (286 bajtów)
 • $7942-$7A7F - pamięć wewnętrzna (318 bajtów)
 • $7A80-$7B7F - stos Z80 (256 bajtów)
 • $7B80-$7EFF - pamięć wewnętrzna (896 bajtów); tu m.in. rezyduje Synchromesh
 • $7F00-$7FFF - bufor programu użytkownika (256 bajtów)

Do bufora programu stacja wczytuje też pierwszy sektor włożonej dyskietki, gdy zostaną naciśnięte jednocześnie klawisze "DRIVE" i "ERROR", a potem próbuje go uruchomić. Służy to przede wszystkim do bootowania systemu CP/M - oczywiście tylko w stacjach z pamięcią RAM rozszerzoną do 64k.

Przykłady

Przykład nr 1: brzęknięcie dzwonkiem stacji

Program wywołuje "sygnał ostrzegawczy" na linii audio, ten sam, którym stacja się posługuje dla zasygnalizowania np. błędów odczytu. Nie towarzyszy temu transmisja danych do komputera (DSTATS=$00), a o wysłanie potwierdzenia wykonania rozkazu "X" martwi się stacja.

  LD  C,$10   ;0e 10     numer funkcji: "bell"
  CALL $0004   ;cd 04 00   wykonać
  LD  A,$43   ;3e 43     kod potwierdzenia: "C" (Complete)
  SCF       ;37      CF=1 - potwierdzenie z A wyśle ROM stacji
  RET       ;c9      powrot

Przykład nr 2: odczytanie numeru wersji ROM

Program przesyła do komputera dwa bajty stanowiące numer wersji ROM-u stacji zapisany w postaci dziesiętnej. Najpierw przesyłany jest numer rewizji, następnie numer wersji - a więc odpowiedź w rodzaju $20,$01 trzeba rozumieć jako wersję "1.20". Procedura wysyła też końcowe potwierdzenie wykonania rozkazu "X". Kod pochodzi z programu Synchromesh dla CA-2001.

  LD  C,$00    ;0e 00    numer funkcji: "version"
  CALL $0004    ;cd 04 00   wykonać
  LD  ($7F17),DE ;ed 53 17 7F zapisz DE pod adres $7F17 w pamięci stacji
  LD  DE,$7F17  ;17 17 7F   adres danych do przesłania umieść w DE
  LD  B,$02    ;06 02    ilość danych wynikowych (dwa bajty)
  LD  C,$08    ;0e 08    numer funkcji: "send record"
  LD  A,$43    ;3e 43    kod potwierdzenia: "C" (Complete)
  CALL $0004    ;cd 04 00   wykonać
  OR  A      ;b7      CF=0 - transmisja zakończona
  RET       ;c9      powrót

Zobacz też

Personal tools