ROM PBI

From Atariki

Revision as of 18:53, 14 gru 2019; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pamięć ROM urządzenia połączonego do PBI zajmuje 2k od $D800 do $DFFF i pokrywa się z pakietem matematycznym. Kiedy system operacyjny wybiera urządzenie ustawiając odpowiedni bit w rejestrze PDVREG $D1FF, urządzenie odłącza pakiet matematyczny (podanym z zewnątrz sygnałem MPD) włączając na to miejsce własną pamięć.

Pamięć ta pojawia się po ingerencji w rejestr PDVREG nawet wtedy, kiedy ROM systemu operacyjnego jest odłączony przez skasowanie bitu rejestru PORTB. Dlatego niemożliwe są bezpośrednie transfery danych pomiędzy urządzeniem PBI a pamięcią w obszarze $D800-$DFFF - wszelkie odczyty do tej pamięci lub zapisy z niej powinny być buforowane przez DOS lub inicjalizer.

Podane tu adresy nie są do wykorzystania w programach użytkownika, korzysta z nich wyłącznie system operacyjny.

AdresEtykietaOpis
$D800???

Znaczenie nieustalone: bajty identyfikacyjne lub suma kontrolna.

$D802???

Znaczenie nieustalone, być może identyfikator komputera, dla którego przeznaczony jest ROM: sterowniki przeznaczone dla 1400XL mają tu $01, dla 1450XLD - $03.

$D803DEVID1

Znacznik, po którym system operacyjny rozpoznaje, czy ustawienie bitu rejestru PDVREG przyniosło jakiś efekt. Powinien mieć wartość $80.

$D804PDDEVIC

Parallel Device I/O SIO Bus ID. Wartość DDEVIC (patrz DCB) dla urządzenia obsługiwanego przez procedurę opisaną poniżej. Dla wszelkiego rodzaju stacji dysków, twardych dysków itp. powinna wynosić $31. Sterownik syntezatora mowy z 1400XL i 1450XLD ma tu wartość $60.

$D805PDIOR

Parallel Device I/O Routine. Punkt wejścia do procedury obsługującej urządzenia blokowe. Działa ona tak jak SIO, czyli transmituje dane całymi blokami (sektorami). W chwili wejścia do PDIOR parametry transmisji ustawione są w DCB. Po przeprowadzeniu operacji procedura powinna zwrócić status w rejestrze Y (zob. Kody błędów), ustawić znacznik C procesora na 1 (SEC) i zakończyć się przez RTS. Jeśli urządzenie "nie chce" obsłużyć wywołania (bo np. jest to dysk, a ustawione w DCB parametry dotyczą drukarki), procedura powinna skasować znacznik C (CLC) i zakończyć się przez RTS.

$D808PDINT

Parallel Device Interrupt routine. Procedura obsługi przerwania IRQ wywołanego przez urządzenie. Powinna kończyć się przez RTS (nie RTI!).

$D80BDEVID2

Znacznik analogiczny do DEVID1. Powinien mieć wartość $91.

$D80CPDSPC

Parallel Device CIO Specification. Jeśli urządzenie jest urządzeniem znakowym CIO, bajt ten powinien zawierać jego symbol identyfikacyjny analogiczny do tego, jaki wpisuje się do HATABS; np. dla urządzenia "E:" będzie to bajt o wartości $45 ('E').

Gdy urządzenie jest blokowe (SIO) bajt ten powinien być wyzerowany.

$D80DPDVOPV

Parallel Device Open Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę otwarcia pliku, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D80FPDVCLV

Parallel Device Close Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę zamknięcia pliku, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D811PDVGBV

Parallel Device Get Byte Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę odczytu bajtu, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D813PDVPBV

Parallel Device Put Byte Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę zapisu bajtu, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D815PDVSTV

Parallel Device Status Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę odczytu statusu, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D817PDVSPV

Parallel Device Special Vector. Dla urządzeń znakowych CIO powinien wskazywać procedurę obsługi operacji specjalnych, jeśli zaś urządzenie nie rejestruje się w CIO, powinien wskazywać rozkaz RTS. Analogicznie jak w przypadku innych urządzeń CIO wektor powinien zawierać adres procedury zmniejszony o 1.

$D819PDINIT

Parallel Device Initialization routine. Procedura inicjowania urządzenia. Jest wywoływana z procedury RESET (zarówno zimnego jak i ciepłego startu) po zainicjowaniu całego systemu, ale przed otwarciem edytora ekranowego. Oprócz zainicjowania pracy samego urządzenia zewnętrznego (o ile jest to w ogóle konieczne), musi ustawić pewne zmienne systemu operacyjnego tak, żeby umiał on potem wywoływać procedury obsługi tego urządzenia.

Dla urządzenia blokowego SIO wystarczy ustawienie odpowiedniego bitu w rejestrze PDVMSK $0247. Jest to ten bit, który w chwili wejścia do PDINIT jest ustawiony w rejestrze PDVRS $0248. Wartość tego rejestru powinna zostać z-OR-owana z PDVMSK, a następnie w nim zapisana.

Jeśli urządzenie ma obsługiwać przerwania IRQ, czyli jeśli ma być wywoływana procedura PDINT, analogicznej operacji trzeba dokonać na rejestrze PINTMSK $0249.

Urządzenie znakowe CIO powinno ponadto wpisać się do tabeli HATABS, najlepiej użyć do tego procedury NEWDEVC $E486. Jako adres tabeli adresowej sterownika trzeba przy tym podać adres $E48F.

Procedurę inicjowania kończy rozkaz RTS.

Linki

Personal tools