Programowanie: Użycie OS-a przy wyłączonym ROM-ie

From Atariki

Jump to: navigation, search

Żeby swobodnie używać mechanizmów OS-a a przy tym mieć dostęp do całego RAM-u trzeba zadbać tylko o poprawne wykonanie procedur przerwań umieszczonych w ROM-ie w sytuacji kiedy ten jest wyłączony.

Spis treści

Handler

Kod handlera przerwań powinien być umieszczony poza obszarem, w którym może się pojawić ROM (patrz "Restrykcje pamięciowe"):

nmiint sec
    .byte $24    ;BIT $18 ($18 to opcode CLC niżej)

irqint clc

     ;wlaczenie OS ROM

    inc PORTB    ;$D301

    pha
    txa
    pha
    tsx

     ;odlozenie na stos danych dla powrotu z przerwania (RTI)

    lda #>iret    ;adres procedury iret
    pha
    lda #<iret
    pha
    lda $103,x    ;skopiowanie wartosci rejestru stanu procesora
    pha

     ;skok przez odpowiedni wektor przerwania

    scc
    jmp (NMIVEC)   ;$FFFA
    jmp (IRQVEC)   ;$FFFE

iret  pla
    tax
    pla

     ;wylaczenie OS ROM

    dec PORTB    ;$D301
    rti

Inicjalizacja

Wszystko co jest potrzebne do uruchomienia mechanizmu to inicjalizacja wektorów NMIVEC i IRQVEC pod ROM-em:

    sei
    lda #%00000000
    sta NMIEN    ;$D40E
    lda #%11111110
    sta PORTB    ;$D301

    ldx #<nmiint
    ldy #>nmiint
    stx NMIVEC    ;$FFFA
    sty NMIVEC+1

    ldx #<irqint
    ldy #>irqint
    stx IRQVEC    ;$FFFE
    sty IRQVEC+1

    lda #%01000000
    sta NMIEN    ;$D40E
    cli

Od tej pory można swobodnie wyłączać i włączać dowolny obszar ROM (przez zwykłą modyfikację rejestru PORTB) bez obawy o to, że komputer się zawiesi.

Działanie

W przypadku kiedy OS ROM jest włączony przerwanie obsługiwane jest przez standardowe procedury umieszczone w systemie operacyjnym (ponieważ wektory NMIVEC oraz IRQVEC znajdują się wtedy w obszarze ROM).

Kiedy OS ROM jest odłączony wektor wejścia w przerwanie pobierany jest z NMIVEC lub IRQVEC, które znajdują się w RAM i wykonywana jest procedura przerwania nmiint lub irqint zależnie od rodzaju zgłoszonego przerwania. W obydwu przypadkach ma ona za zadanie włączenie ROM-u, wykonanie procedury obsługi przerwania według wektora znajdującego się już w ROM, oraz przywrócenie konfiguracji pamięci po powrocie. Odbywa się to poprzez zapalenie najmłodszego bitu PORTB (włączenie OS ROM), odłożenie na stos adresu powrotu do procedury iret oraz zawartości rejestru stanu F procesora odłożonego na stos w sekwencji wywołania przerwania. Zduplikowanie tej wartości jest niezbędne dla poprawnego działania systemowych procedur obsługi przerwań (tylko wartość rejestru F odłożona na stosie zawiera poprawne wartości znaczników I i B), ponieważ testują one:

 • czy przerwane zostało wykonanie przerwania IRQ (w przypadku obsługi przerwania NMI),
 • czy przerwanie IRQ zostało zgłoszone przez układ I/O, czy może przerwanie zostało wywołane przez rozkaz BRK (w przypadku obsługi przerwania IRQ).

Po wykonaniu procedury z ROM sterowanie przekazywane jest do procedury iret, której jedynym zadaniem jest ponowne odtworzenie konfiguracji pamięci (odłączenie ROM).

Podczas obsługi przerwania IRQ może się zdarzyć, że nadejdzie nowe zgłoszenie IRQ. W tej sytuacji, po powrocie z procedury obsługi bieżącego przerwania a jeszcze przed wykonaniem procedury iret, obsłużone zostanie nowe przerwanie za pomocą systemowej procedury zawartej w ROM. Dzieje się tak z powodu duplikacji rejestru F odkładanego na stos w procedurze irqint, w którym znacznik I jest zgaszony. Dopiero po zakończeniu obsługi wszystkich zgłoszonych przerwań następuje wykonanie procedury iret przywracającej konfigurację PORTB.

Wywoływanie procedur OS

Trzeba pamiętać (co właściwie powinno być oczywiste), że gdy w programie chcemy wywołać dowolną systemową procedurę z ROM, a jest on aktualnie odłączony, to trzeba go sobie włączyć:

    lda #%11111111
    sta PORTB    ;$D301

    jsr JSIOINT   ;$E459

Odwołania do procedur OS-a odbywają się przez tablice wektorów oraz tablicę skoków. Stanowią one oficjalne punkty wejścia do procedur systemu operacyjnego i gwarantują, że niezależnie od wersji oraz rodzaju systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze zawsze zostanie wywołana procedura żądana przez użytkownika.

Wyjątek stanowią procedury pakietu matematycznego który nie posiada tablicy skoków, przez co odpowiednie procedury niezależnie od wersji pakietu zainstalowanego w komputerze zawsze muszą znajdować się pod ustalonymi adresami.

Przelotki

Wygodnym sposobem realizowania skoków do procedur OS jest zdefiniowanie tzw. "przelotek", które zadbają o konfigurację pamięci i jej odtworzenie po powrocie z procedury.

UWAGA! Takie "przelotki" analogicznie, jak procedura handlera przerwań, powinny również znajdować się poza obszarem, w którym może pojawić się ROM (patrz "Restrykcje pamięciowe").

Wywołania przez systemową tablicę skoków:

JSIOINT_jump:
    lda PORTB    ;$D301
    pha
    ora #%00000001
    sta PORTB    ;$D301

    jsr JSIOINT   ;$E459

    pla
    sta PORTB    ;$D301
    rts

Nieco odmienna jest metoda wywoływania procedur dostępnych przez tablicę wektorów, ponieważ wektory wskazują adres procedury zmniejszony o jeden i jako takie służą do wykonania skoku przez RTS:

CIO_S_SPECIAL_jump:
    lda PORTB
    pha
    ora #%00000001
    sta PORTB

    jsr ?call

    pla
    sta PORTB
    rts

?call  lda $E410+$0A+1  ;tablica handlera S: wektor SPECIAL
    pha
    lda $E410+$0A
    pha
    rts

Ta metoda powinna być używana również do wywołania procedury PUTBT dostępnej w rejestrze ICPUTB bloku IOCB n.p.

;IN: X-IOCB#*16, A-data
;OUT: Y-status, N-error flag
CIO_PUTBT_jump:
    tay
    lda PORTB
    pha
    ora #%00000001
    sta PORTB

    jsr ?call

    pla
    sta PORTB
    cpy #0
    rts

?call  lda ICPUTB+1,x
    pha
    lda ICPUTB,x   ;$0346
    pha
    tya
    rts

Rejestry OS w RAM

Rejestry $00..$7F oraz $2xx i $3xx są zarezerwowane dla potrzeb systemu operacyjnego.

DLI

W przypadku gdy w programie używane jest przerwanie Display List, które zazwyczaj jest krytyczne czasowo, można zmodyfikować punkt wejścia do przerwania NMI tak, aby zagwarantować identyczne zależności czasowe jak w przypadku gdy przerwanie obsługiwane jest bezpośrednio przez procedurę systemu operacyjnego:

nmiint bit NMIST     ;$D40F
    spl
    jmp (VDSLST)   ;$0200

    sec
    .byte $24     ;BIT $18

irqint clc

    ...

Należy jednak pamiętać, że wtedy po wejściu do procedury obsługi przez wektor VDSLST ($200) nie ma gwarancji że ROM jest włączony. Jeśli więc w procedurze obsługi przerwania DLI chcemy użyć jakiejś procedury z ROM należy osobiście zadbać o poprawne skonfigurowanie pamięci, oraz odtworzenie jej przed wyjściem z przerwania n.p. tak:

custom_dli:
    pha

    lda PORTB
    pha
    ora #%00000001
    sta PORTB

    ...
    jsr OS_ROUTINE
    ...

    pla
    sta PORTB
    pla
    rti

lub też wykorzystać opisane wyżej "przelotki":

custom_dli:
    pha
    ...
    jsr OS_ROUTINE_jump
    ...
    pla
    rti

Trzeba to mieć też na uwadze kiedy w procedurze DLI wykorzystuje się dane lub procedury leżące pod ROM-em i w analogiczny sposób zagwarantować odpowiednią konfigurację PORTB.

UWAGA! Wektor VDSLST powinien wskazywać na procedurę obsługi DLI zdefiniowaną przez użytkownika i znajdującą się poza obszarem w którym może pojawić się ROM (patrz "Restrykcje pamięciowe").

Restrykcje pamięciowe

Procedury handlera, "przelotek" czy procedur obsługi przerwań zdefiniowanych przez użytkownika (a także procedura inicjalizacji całego mechanizmu) powinny znajdować się w RAM poza obszarami w których istnieje ryzyko pojawienia się pamięci ROM, a takim ryzykiem obarczone są:

W przypadku gdy wykorzystywana jest pamięć dodatkowa (XE) również obszar $4000..$7FFF jest obszarem ryzykownym.

Jeśli programista może zagwarantować, że określony rodzaj pamięci nie będzie nigdy przełączany, wtedy oczywiście procedury obsługi przełączania pamięci mogą być umieszczone w odnośnym obszarze (z oczywistych przyczyn obszar rejestrów hardware ani OS ROM do takich nie należy).

Trivia

Opisana tutaj sztuczka jest stosowana między innymi przez Turbo BASIC XL, U-BASIC oraz SpartaDOS X.

Linki

Personal tools