Lista funkcji specjalnych CIO według urządzeń

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

D:

Gdy używana jest stacja dysków, instalowane jest także - po załadowaniu handlera (DOS-u) z dyskietki bądź kartridża - urządzenie "D:". Oprócz zwykłych operacji odczytu i zapisu danych dysponuje ono też pewnym wachlarzem operacji specjalnych. Poszczególne DOS-y nieco się różnią pod tym względem:

CMDDOS 2.5MyDOS SpartaDOS 3.x SpartaDOS X
32 ($20)RENAME FILERENAME FILE/DIRRENAME FILERENAME FILE/DIR
33 ($21)DELETE FILEDELETE FILE/DIRDELETE FILEDELETE FILE
34 ($22)-(MAKE DIRECTORY)LOCK DISK-
35 ($23)LOCK FILELOCK FILE/DIRLOCK FILE/DIRLOCK FILE/DIR
36 ($24)UNLOCK FILEUNLOCK FILE/DIRUNLOCK FILE/DIRUNLOCK FILE/DIR
37 ($25)POINTPOINTSEEKSEEK
38 ($26)NOTENOTETELLTELL
39 ($27)-(BINARY LOAD)GET FILE LENGTHGET FILE LENGTH
40 ($28)-BINARY LOADBINARY LOADBINARY LOAD
41 ($29)-PICK DIRECTORYBINARY SAVESET CURRENT DIRECTORY
42 ($2A)-MAKE DIRECTORYMAKE DIRECTORYMAKE DIRECTORY
43 ($2B)--REMOVE DIRECTORYREMOVE DIRECTORY
44 ($2C)--CHANGE DIRECTORYCHANGE DIRECTORY
45 ($2D)--SET BOOT FILESET BOOT FILE
46 ($2E)--UNLOCK DISK-
47 ($2F)--GET DISK INFOGET DISK INFO
48 ($30)--GET CURRENT DIRECTORYGET CURRENT DIRECTORY
49 ($31)---SET ATTRIBUTES
253 ($FD)FORMAT SINGLE---
254 ($FE)FORMAT DISKFORMAT DISKFORMAT DISKFORMAT DISK

Niektóre egzotyczne DOS-y przeznaczają zakres kodów operacyjnych 251-255 na różne warianty formatowania.

E:

Standardowy sterownik "E:" (edytor ekranowy, czyli konsola) normalnie nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Poniższa lista odnosi się do sterownika "E:" dla przystawki XEP80:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
20 ($14)SEND COMMAND12CMDprzesłanie komendy CMD do XEP80
21 ($15)SET NORMAL TRANSMIT MODE120wybranie standardowego trybu komunikacji z XEP80
21 ($15)SET BURST TRANSMIT MODE121wybranie szybkiego trybu komunikacji z XEP80
22 ($16)SEND INPUT COMMAND12CMDprzesłanie komendy wymagającej odczytu odpowiedzi (pojawia się pod $02EB)
24 ($18)80-COL ENABLE, CLS120włączenie trybu 80-kolumnowego z wyczyszczeniem ekranu
24 ($18)80-COL ENABLE, NO CLS12+320włączenie trybu 80-kolumnowego bez wyczyszczenia ekranu
25 ($19)80-COL DISABLE120wyłączenie trybu 80-kolumnowego i przejście do trybu standardowego

P:

Standardowy sterownik "P:" (drukarka) nie instaluje żadnych funkcji specjalnych. Ponizsze odnosi się do sterownika "P:" dla przystawki XEP80:

  • 23 - SEND CONFIGURATION - wysłanie komendy konfigurującej pracę drukarki (numer urządzenia, tryby translacji ATASCII->ASCII itd.)

S:

Jedynym urządzeniem instalowanym z ROM-u, którego handler obsługuje jakieś "operacje specjalne", jest ekran graficzny; jako operacje specjalne zaimplementowano:

CMDNazwaICAX1ICAX2Opis
17 ($11)DRAWTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0rysowanie linii do punktu określonego przez zmienne CRSCOL (X: $55-6) i CRSROW (Y: $54) i kolorze określonym przez ATACHR ($02FB - normalnie znajduje się tu kod ostatnio wyprowadzonego znaku lub kod koloru punktu zdefiniowanego instrukcją COLOR w BASIC-u).
18 ($12)FILLTOjak przy OPEN (lub 12, gdy nie wiadomo)0jak wyżej, z tym, że od każdego punktu tej linii odchodzi w prawo linia pozioma (o kolorze określonym przez FILDAT ($02FD) prowadząca do najbliższego zapalonego punktu ekranu. Jeśli takowego nie ma, po osiągnięciu prawego skraju ekranu linia wypełniająca rysowana jest dalej od lewego skraju ekranu aż do napotkania zapalonego punktu ekranu (np. własnego początku).
Personal tools